Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Overdrachtbesluit integere 2012 bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Besluit van 2 mei 2012 houdende de overdracht van de bevoegdheid tot het stellen van regels met het oog op een integere bedrijfsvoering door trustkantoren (Overdrachtbesluit 2012 integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 12 maart 2012, FM/2012/359 M, Generale Thesaurie, directie Financiële Markten, afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 4 april 2012, no. W0612.0096/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 25 april 2012, FM/2012/568 U;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De regels met het oog op een integere bedrijfsvoering, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren, worden gesteld bij regeling van Onze Minister.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Overdrachtbesluit integere 2012 bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 mei 2012

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de vierentwintigste mei 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten