Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van het Team Toezicht van de gemeente Deventer 2012[Regeling vervallen per 23-05-2017.]

Geldend van 17-07-2015 t/m 22-05-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 10 mei 2012, nr. 5731122/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Deventer, Team Toezicht

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de teammanager van het Team Toezicht bij de gemeente Deventer van 13 maart 2012 en de adviezen van de hoofdofficier van het Arrondissementsparket te Zwolle/Lelystad en de korpschef van de politieregio IJsselland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 23-05-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Vervallen per 23-05-2017]

De personen, werkzaam in de functie van toezichthouder bij het Team Toezicht in dienst van de gemeente Deventer, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3 [Vervallen per 23-05-2017]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4 [Vervallen per 23-05-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 40 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5 [Vervallen per 23-05-2017]

 • 2 Maximaal 2 personen van de buitengewoon opsporingsambtenaren, genoemd in artikel 4, niet zijnde de personen genoemd in dit artikel in het eerste lid, zijn bevoegd bij de opsporing van de strafbare feiten waarvoor zij zijn beëdigd, gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 met gebruikmaking van handboeien en een korte wapenstok.

Artikel 6 [Vervallen per 23-05-2017]

Artikel 7 [Vervallen per 23-05-2017]

 • 1 De teammanager van het Team Toezicht van de gemeente Deventer brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, team BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8 [Vervallen per 23-05-2017]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van de gemeente Deventer in de functie van toezichthouder van het Team Toezicht, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9 [Vervallen per 23-05-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10 [Vervallen per 23-05-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van het Team Toezicht van de gemeente Deventer 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 mei 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.