Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2012[Regeling vervalt per 12-05-2017.]

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 1 mei 2012, nr. 5730702/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Dienst Stadstoezicht van de gemeente Amsterdam

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de algemeen directeur van de dienst Stadstoezicht Amsterdam van 11 januari 2012 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket te Amsterdam en de korpschef van de politieregio Amsterdam-Amstelland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van medewerker Veiligheidsteam Openbaar Vervoer in dienst van de Dienst Stadstoezicht Amsterdam, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 90 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien en een korte wapenstok.

Artikel 7

  • 1 De algemeen directeur van de Dienst Stadstoezicht brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, team BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 9

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 mei 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.