Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Handhavingsteam van de gemeente Oosterhout[Regeling vervallen per 02-05-2017.]

Geldend van 01-01-2013 t/m 01-05-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 18 april 2012, nr. 5729042/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Oosterhout

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Afdelingsmanager Veiligheid Vergunningen en Handhaving van de gemeente Oosterhout van 1 januari 2012 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie te Breda en de korpschef van de regiopolitie Midden en West Brabant;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 02-05-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Vervallen per 02-05-2017]

De personen, werkzaam in de functie van APV handhaver 1, APV handhaver 2 en Haven- en Marktmeester in dienst van het Handhavingsteam van de gemeente Oosterhout, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3 [Vervallen per 02-05-2017]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4 [Vervallen per 02-05-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 15 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5 [Vervallen per 02-05-2017]

Artikel 6 [Vervallen per 02-05-2017]

  • 1 De Afdelingsmanager Veiligheid Vergunningen en Handhaving van de gemeente Oosterhout brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, team BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7 [Vervallen per 02-05-2017]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van het Handhavingsteam van de gemeente Oosterhout in de functie van APV handhaver 1, APV handhaver 2 en Haven- en Marktmeester, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8 [Vervallen per 02-05-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9 [Vervallen per 02-05-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Handhavingsteam van de gemeente Oosterhout.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 april 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.