Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijk uitvoeringsbesluit verordening Europees burgerinitiatief[Regeling vervallen per 09-11-2013.]

Geldend van 28-04-2012 t/m 08-11-2013

Besluit van 19 april 2012 tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PbEU 2011, L 65) (Tijdelijk uitvoeringsbesluit verordening Europees burgerinitiatief)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 maart 2012, 2012-0000136968, BZK/CZW/S&B;

Gelet op artikel 89, eerste lid, van de Grondwet en Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PbEU 2011, L 65);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 11 april 2012, nr. W04.12.0090/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 april 2012, nr. 2012-0000217760;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Vervallen per 09-11-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder Verordening: Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PbEU 2011, L 65).

Artikel 2 [Vervallen per 09-11-2013]

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is bevoegd:

  • a. certificaten als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Verordening af te geven;

  • b. de verificatie van de steunbetuigingen, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Verordening, te coördineren;

  • c. certificaten als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Verordening af te geven.

Artikel 3 [Vervallen per 09-11-2013]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Dit besluit vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, doch uiterlijk met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 4 [Vervallen per 09-11-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk uitvoeringsbesluit verordening Europees burgerinitiatief.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 april 2012

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. E. Spies

Uitgegeven de zevenentwintigste april 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten