Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling beleidsregels voor het doen van schenkingen aan overheidsorganen [...] publieke infrastructuur (Schenkingsfaciliteit ORIO 2012)[Regeling vervallen per 17-06-2015.]

Geldend van 28-04-2012 t/m 16-06-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 30 maart 2012, Nr. DDE-41/2012, tot vaststelling van de beleidsregels voor het doen van schenkingen aan overheidsorganen in ontwikkelingslanden met het oog op de ontwikkeling, implementatie en exploitatie van publieke infrastructuur (Schenkingsfaciliteit ORIO 2012)

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 32 van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 17-06-2015]

Voor het doen van schenkingen aan overheidsorganen in ontwikkelingslanden met het oog op de ontwikkeling, implementatie en exploitatie van publieke infrastructuur gelden de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels.

Artikel 3 [Vervallen per 17-06-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Buitenlandse Zaken
Namens deze:

Directeur Generaal Internationale Samenwerking

R. Swartbol

Bijlage : Beleidsregels Schenkingsfaciliteit ORIO 2012 [Vervallen per 17-06-2015]

1. Wat is ORIO [Vervallen per 17-06-2015]

Het programma voor Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling (ORIO) is een programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken onder verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Met ORIO kunnen Schenkingen worden gedaan aan de Centrale Overheid van een Ontwikkelingsland voor de gedeeltelijke financiering van Infrastructuur Projecten in de publieke sector. De Schenkingen hebben het karakter van Official Development Assistance (ODA) zoals gedefinieerd in de ‘DAC Guiding Principles’1 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Schenkingen worden gedaan als Ongebonden Hulp volgens de OESO-DAC afspraken over de ontbinding van de hulp2. De Schenkingen zijn geen subsidie in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

2. Definities [Vervallen per 17-06-2015]

 • Aanvraag: Een aanvraag voor een Schenking die door de Centrale Overheid is ingediend.

 • Aanvrager: De Centrale Overheid die een Aanvraag voor een Schenking heeft ingediend.

 • Aanvraagperiode: De periode waarbinnen aanvragen kunnen worden ingediend. Agentschap NL zal opening en sluiting van de Aanvraagperiode bekendstellen.

 • Agentschap NL: Uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid en organisatie waaraan de uitvoering van de Schenkingsfaciliteit ORIO is opgedragen, Postbus 20105, 2500 EC Den Haag.

 • Begunstigde: De Centrale Overheid die in het Schenkingsarrangement is aangewezen als begunstigde van de Schenking.

 • Bevoegd Gezag: Het Bestuursorgaan, het Overheidsbedrijf of de Exploitatiemaatschappij, die bevoegd is om over de betreffende Publieke Infrastructuur te beschikken. Het Bevoegd Gezag kan in verschillende fasen van het Project door verschillende partijen worden gevormd en kan ook de Centrale Overheid zijn.

 • Centrale Overheid: Een tot de centrale overheid van het Ontvangende Land behorend Bestuursorgaan, dat in bestuurlijke en/of financiële zin verantwoordelijk is voor de betreffende Aanvraag en/of Publieke Infrastructuur.

 • Co-financiering: ORIO financiering die verbonden wordt aan financiering voor datzelfde project van een andere bilaterale donor of van een multilaterale ontwikkelingsbank.

 • Exploitatiefase: De periode vanaf het moment dat de eindoplevering van het Project heeft plaatsgevonden tot het moment dat de exploitatie van het Project definitief is beëindigd.

 • Exploitatiemaatschappij: Maatschappij die zich belast met het (tijdelijk) exploiteren van een door ORIO medegefinancierd Infrastructuur project.

 • Financieringsplan: Het plan dat de financiering van het Project beschrijft.

 • Human Development: Het vergroten van de kansen op een lang en gezond leven (gezondheid), het vergaren van kennis (scholing) en toegang tot bronnen die nodig zijn om de levensstandaard te verbeteren (inkomen).

 • Implementatiefase: De periode vanaf het moment dat het Schenkingsarrangement voor de Implementatie- en Exploitatiefase door Agentschap NL en de Aanvrager is geaccordeerd, tot het moment dat administratieve vaststelling van de eindoplevering van het Project door Agentschap NL heeft plaatsgevonden.

 • Initiatieffase: De periode die uitmondt in een Aanvraag door de Centrale Overheid van het Ontwikkelingsland.

 • Infrastructuur: Voorzieningen in sectoren water, milieu, energie, transport en logistiek, ICT, onderwijs en gezondheidszorg en civiele werken.

 • Landenlijst: De lijst van landen die in aanmerking komen voor een Schenking, waarop tevens per land maximum Schenkingspercentage en status worden aangegeven (zie www.orio.nl).

 • MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 • Ongebonden Hulp: Hulp bestaande uit leningen en/of schenkingen voor de goedgekeurde projecten die vrij en volledig beschikbaar zijn voor de betaling van goederen en diensten uit vrijwel alle hulp ontvangende landen en uit de OESO landen.

 • Ontvangende Land: Het land waar het Project wordt geïmplementeerd en geëxploiteerd.

 • Ontwikkelingsfase: De periode vanaf het moment dat het Schenkingsarrangement voor de Ontwikkelingsfase is geaccordeerd tot het moment dat de uitkomst van de beoordeling van het Projectplan aan de Aanvrager is bekendgemaakt.

 • Ontwikkelingsland: Land genoemd op de meest recente OESO/DAC lijst van hulp ontvangende landen.

 • Ontwikkelingsrelevantie: In de context van ORIO wordt ontwikkelingsrelevantie bezien als de mate waarin Infrastructuurprojecten bijdragen aan private sector ontwikkeling en/of Human Development. Daarbij wordt uitgegaan van het positieve effect dat goed werkende en toegankelijke Infrastructuur heeft op de groeikansen van een land en derhalve de mogelijkheden armoede te verminderen.

 • Opdrachtnemer: De partij die opdrachtnemer is van het Bevoegd Gezag voor de uitvoering van (delen van) het Project.

 • ORIO: De schenkingsfaciliteit ORIO (Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling).

 • ORIO Handleiding: Documentatie opgesteld door het Agentschap NL waarin de beleidsregels nader worden toegelicht en uitgewerkt.

 • Project: Een combinatie van inputs en activiteiten met toegevoegde waarde die een specifieke en verhandelbare output opleveren op het gebied van Publieke Infrastructuur. Een Project wordt begrensd door de kleinste, complete, productieve eenheid van Publieke Infrastructuur, fysiek en technisch geïntegreerd, die de voorgestelde investering volledig benut en waaraan alle financiële voordelen ten goede komen, die kunnen worden toegeschreven aan de investering. Een Project dient te bestaan uit de nieuwbouw en/of renovatie en/of uitbreiding van Publieke Infrastructuur en omvat zowel de ontwikkeling, de implementatie als de exploitatie daarvan.

 • Projectkosten: De kosten van de Ontwikkelingsfase, Implementatiefase en maximaal de eerste 10 jaar van de Exploitatiefase van het Project zoals omschreven in paragraaf 15 onder 3.

 • Projectplan: De, op basis van het Projectvoorstel, uitgewerkte complete beschrijving van het project, op grond waarvan de implementatie van het Project van start kan gaan.

 • Projectvoorstel: De beschrijving van het Project zoals dat als onderdeel van de Aanvraag door de Aanvrager is ingediend. Hierin wordt de ontwikkeling van het Project in detail en de implementatie en exploitatie in hoofdlijnen omschreven.

 • Publieke Infrastructuur: Zaken die voorzien in diensten van algemeen belang en niet commercieel haalbaar zijn, met uitzondering van defensie.

 • Schenking: Een schenking van het ORIO programma aan de Centrale Overheid van het Ontvangende Land ter betaling van een gedeelte van de Projectkosten.

 • Schenkingsdeel: Het gedeelte van de toegelaten Projectkosten (zie paragraaf 15 onder 4) ter hoogte van het door ORIO vastgestelde Schenkingspercentage dat als Schenking zal worden uitgekeerd.

 • Schenkingspercentage: Het percentage van de toegelaten Projectkosten (zie paragraaf 15 onder 4) dat door middel van een Schenking in een bepaalde fase van het Project maximaal kan worden uitgekeerd.

 • Uitvoeringscontract: Contract tussen Bevoegd Gezag en Opdrachtnemer voor de uitvoering van (delen van) het Project.

3. De rol van Infrastructuur [Vervallen per 17-06-2015]

 • Bij de bestrijding van armoede en het vergroten van het welzijn en de welvaart van burgers in Ontwikkelingslanden speelt duurzame economische groei een belangrijke rol. Investeren in duurzame groei stelt Ontwikkelingslanden in staat hun problemen zelf op te lossen.

 • Een aanjager van duurzame economische groei is de private sector. Toegankelijke en goed functionerende Infrastructuur draagt bij aan de mogelijkheden tot verdere ontwikkeling van de private sector. Het leidt bijvoorbeeld tot hogere opbrengsten door gebruik van irrigatie, meer exportmogelijkheden door verbeterde havenfaciliteiten of betere transportfaciliteiten.

 • Daarnaast draagt toegankelijke goed functionerende Infrastructuur bij aan Human Development. Toegang tot bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs, drinkwater of energie geeft mensen een betere uitgangspositie om zich te onttrekken aan de armoede.

 • In Ontwikkelingslanden verschilt de toegang tot Infrastructuur sterk tussen verschillende groepen in de samenleving. De afwezigheid en mate van toegankelijkheid van zulke voorzieningen vormt juist voor het armste deel van de bevolking en voor de armste gebieden een belemmering.

 • De beschikbaarheid van Infrastructuur heeft daarmee een direct effect op de groeikansen van Ontwikkelingslanden. Om deze reden is het bevorderen van de toegang tot en het gebruik van Ontwikkelingsrelevante Publieke Infrastructuur in Ontwikkelingslanden onderdeel van het bredere beleid om duurzame economische groei en private sector ontwikkeling in deze landen te steunen.

 • Voor Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurprojecten die niet op een commerciële basis gefinancierd en geëxploiteerd kunnen worden, ontbreekt het overheden van Ontwikkelingslanden vaak aan passende financieringsbronnen. Het ORIO programma biedt deze overheden een aantrekkelijke en flexibele bron van financiering. Het ORIO programma kijkt daarbij met name naar de mate waarin de toegang tot en het gebruik van Infrastructuur verbeterd kunnen worden.

 • Bij de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en exploitatie van projecten voor Publieke Infrastructuur leveren verschillende publieke en private organisaties en bedrijven hun bijdragen. Het ORIO programma is erop gericht samenwerking te bevorderen om daarmee de kennis, kunde en ontwikkelkracht van de (internationale) private sector te benutten.

 • Bij de beoordeling van Projecten worden naast de economische ook de sociale en ecologische belangen gewogen.

Infrastructuur projecten dienen met waarborgen omgeven te zijn. Zowel ter bescherming van de omgeving (mens en milieu) als ook ter bevordering van de transparantie en efficiëntie. Bij ORIO betrokken bedrijven zijn verplicht zich te houden aan de relevante bepalingen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (voor een compleet overzicht zie www.orio.nl).

4. Uitvoering [Vervallen per 17-06-2015]

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken heeft de uitvoering van ORIO opgedragen aan Agentschap NL. Voor de toepassing van onderhavige beleidsregels stelt Agentschap NL een ORIO Handleiding op. Deze kan periodiek worden aangepast. De meest recente versie van de ORIO Handleiding is te vinden op www.orio.nl. Door een Aanvraag in te dienen gaat de Aanvrager akkoord met alle voorwaarden opgenomen in deze beleidsregels en in de ORIO Handleiding.

Er is een Adviescommissie voor Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling (ACORIO). De samenstelling en de werkwijze van de commissie worden vastgesteld door de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Bij de uitvoering laat Agentschap NL zich adviseren door de ACORIO.

5. Doelgroep [Vervallen per 17-06-2015]

Het ORIO programma staat open voor aanvragen door de Centrale Overheid van landen die genoemd worden op de landenlijst (zie www.orio.nl). ORIO wil de betrokkenheid van het (internationale) bedrijfsleven bij het ontwikkelen en realiseren van projecten stimuleren, om daarmee de kennis, kunde en ontwikkelkracht van de private sector te benutten. De Centrale Overheid kan derhalve ook een private partij verzoeken een dergelijke aanvraag op te stellen.

6. Formele eisen [Vervallen per 17-06-2015]

De formele eisen vallen uiteen in administratieve en inhoudelijke eisen.

Administratieve eisen:

 • 1) De Aanvraag dient te worden ingediend door de Centrale Overheid van een land dat voorkomt op de ORIO landenlijst. De landenlijst, zoals bij de aanvang van de Aanvraagperiode gepubliceerd, blijft voor de Aanvragen, die in de betreffende periode zijn ingediend, geldig voor de in de Aanvraag omschreven Projecten, tenzij en voor zover sprake is van een aanwijzing van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken aan Agentschap NL.

 • 2) Aanvragen dienen door Agentschap NL ontvangen te worden gedurende de Aanvraagperiode.

 • 3) De toegelaten Projectkosten (zie paragraaf 15 onder 4) bedragen maximaal € 60 miljoen en minimaal € 2 miljoen per Aanvraag. Een Project mag niet worden gesplitst in meerdere Aanvragen om daarmee het maximum te omzeilen. Een Aanvraag mag wel meerdere Projecten bevatten, indien er sprake is van duidelijke onderlinge samenhang in aanpak en uitvoering.

 • 4) Een Projectaanvraag dient de gehele (resterende) levenscyclus van de betreffende Publieke Infrastructuur te behandelen en dus de ontwikkeling, de implementatie en de exploitatie te omschrijven.

 • 5) De Aanvraag dient in de Engelse taal te zijn opgesteld en schriftelijk te worden ingediend bij Agentschap NL met gebruikmaking van de meest recente versie van het aanvraagformulier en volgens de daaraan verbonden eisen (verkrijgbaar op www.orio.nl).

 • 6) De Aanvraag dient compleet, beknopt en duidelijk geformuleerd te zijn, zodanig dat het voor Agentschap NL mogelijk is om de waarde en reikwijdte van Aanvragen en Projecten te beoordelen.

Inhoudelijke eisen:

 • 7) Een Project mag niet ‘commercieel haalbaar’ zijn, zoals beschreven in de ORIO Handleiding.

 • 8) De inkoop van goederen, werken en diensten voor het project dient op transparante en efficiënte wijze te geschieden volgens de nationale regelgeving van de Aanvrager met in achtneming van de OESO Good Procurement Practices for Official Development Assistance (zie verder paragraaf 12.5).

7. Criteria [Vervallen per 17-06-2015]

Uitgangspunt van ORIO is dat het voorgestelde Infrastructuur project bijdraagt aan de ontwikkeling van de private sector en Human Development in een land, in de veronderstelling dat dit een positief effect heeft op de uitgangspositie van armen in het betreffende land. Projectvoorstellen worden beoordeeld en geëvalueerd op basis van de vijf onderstaande OESO/DAC criteria. Daarnaast wordt door middel van een maatschappelijke kosten- batenanalyse bekeken of het project voldoende economisch rendement oplevert. Deze criteria worden per fase (beoordeling van de Aanvraag, beoordeling van het Projectplan en eventueel bij een ex-post evaluatie) nader uitgewerkt in de ORIO Handleiding (zie www.orio.nl).

 • 1) Relevantie: de mate waarin de resultaten van het Project bijdragen aan het oplossen van het probleem en voorzien in de behoefte van de eindgebruikers. Dit vereist een heldere probleemstelling, oplossing en projectdefinitie.

 • 2) Effectiviteit: de mate waarin de specifieke Infrastructuur resulteert in een toename van toegang tot, en het gebruik van, deze Infrastructuur door huishoudens, individuen en/of de private sector in het Ontwikkelingsland.

 • 3) Ontwikkelings Impact: de mate waarin de toename in toegang tot, en het gebruik van, de Infrastructuur aantoonbaar bijdraagt aan Human Development en/of ontwikkeling van de private sector in het Ontwikkelingsland3. In dat verband wordt gekeken in hoeverre deze ontwikkelingen een bijdrage leveren aan de verbetering van de uitgangspositie van de armen in het land.

 • 4) Efficiëntie: de mate waarin de Infrastructuur, in kwalitatief en kwantitatief opzicht, opweegt tegen de kosten die hiervoor worden gemaakt.

 • 5) Duurzaamheid:

  • * de mate waarin sociale- en milieufactoren door effectuering van het Project beïnvloed worden en vice versa.

  • * de mate waarin de effectuering van het project beïnvloed wordt door onder andere:

   • de financiële volhoudbaarheid;

   • de capaciteit van de betrokken partijen;

   • de te gebruiken technologie;

   • de consistentie van de doelstelling van het project met het beleid van het land of de regio;

   • de betrokkenheid van de eindgebruikers;

   • de mate waarin de voor het project essentiële, institutionele, bestuurlijke, economische en juridische omgevingsfactoren zijn geregeld.

 • 6) Economisch rendement: door middel van een maatschappelijke kosten-batenanalyse wordt bepaald of de maatschappelijke baten voldoende opwegen tegen de maatschappelijke kosten van het Project.

8. Inrichting [Vervallen per 17-06-2015]

Projecten die gefinancierd worden door het ORIO programma doorlopen verschillende fasen (voor een nadere uitwerking wordt verwezen naar de ORIO Handleiding op www.orio.nl). De verschillende fasen zijn:

 • 1) De Initiatieffase, die uitmondt in een Aanvraag door de Centrale overheid van het Ontwikkelingsland. De initiatieffase wordt niet gefinancierd door ORIO.

 • 2) Beoordeling van de Aanvraag. De Aanvraag moet voldoen aan alle formele eisen en wordt beoordeeld op basis van de bovengenoemde criteria. Nadat een Aanvraag is geselecteerd zal een aanbieding worden gedaan om een Schenkingsarrangement voor de Ontwikkelingsfase te sluiten. Dit Arrangement zal in detail de Ontwikkelingsfase beschrijven en in hoofdlijnen de daarop volgende fasen van het Project, te weten de Implementatiefase en de Exploitatiefase.

 • 3) De Ontwikkelingsfase, die resulteert in een Projectplan. De kosten van de Ontwikkelingsfase kunnen geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden door ORIO.

 • 4) Beoordeling van het Projectplan. Dit is de besluitvorming inzake de goedkeuring van de ORIO financiering voor de Implementatiefase. Indien een Project in aanmerking komt voor een ORIO schenking voor de Implementatiefase zal een Schenkingsarrangement voor de Implementatie- en Exploitatiefase worden voorgelegd dat na ondertekening effectief wordt.

 • 5) De Implementatiefase, waarvan de kosten gedeeltelijk gefinancierd kunnen worden door ORIO en waarin de inkoop en de bouw/uitvoering van het Project plaatsvinden. De Implementatiefase eindigt op het moment dat Agentschap NL de eindoplevering administratief vaststelt.

 • 6) De Exploitatie- en Onderhoudsfase, waarvan de toegelaten Projectkosten gedurende maximaal 10 jaar gedeeltelijk gefinancierd kunnen worden door ORIO.

9. Procedure voor de beoordeling van de aanvraag [Vervallen per 17-06-2015]

 • 1) In de ORIO Handleiding is de procedure vastgesteld voor het indienen en beoordelen van Aanvragen.

 • 2) Een ontvangen Aanvraag wordt getoetst aan de formele administratieve eisen zoals genoemd in paragraaf 6. Indien een Aanvraag niet aan deze formele administratieve eisen voldoet, wordt deze buiten verdere behandeling gesteld en wordt dit schriftelijk aan de Aanvrager medegedeeld. In dit geval heeft de Aanvrager de mogelijkheid de Aanvraag te herstellen en/of aan te vullen, met inachtneming van alle formele administratieve eisen.

 • 3) Het toewijzingsbudget wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de Aanvragen. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop de (eventueel herstelde of aangevulde) Aanvraag is ingediend die aan alle formele administratieve eisen voldoet.

 • 4) Een Aanvraag die aan de formele administratieve eisen voldoet wordt vervolgens getoetst aan de formele inhoudelijke eisen, zoals genoemd in paragraaf 6. Zodra een Aanvraag voldoet aan alle formele eisen, wordt hij beoordeeld op basis van criteria in paragraaf 7. Alleen een als voldoende beoordeelde Aanvraag, zoals beschreven in de ORIO Handleiding, kan voor selectie in aanmerking komen zolang het toewijzingsbudget daarvoor toereikend is. Agentschap NL laat zich bij de beoordelingsprocedure adviseren door de ACORIO.

 • 5) Indien het cumulatief aangevraagde bedrag het beschikbare toewijzingsbudget overschrijdt kan Agentschap NL de aanvraagperiode sluiten.

 • 6) Als er in een jaar meer dan één aanvraag uit één land in aanmerking komt voor selectie dan geldt de landenplafondtoets. Dat wil zeggen dat in dat geval het totaal van de schenkingsbedragen dat per jaar aan één land kan worden toegewezen is beperkt tot 25% van het voor dat jaar beschikbare ORIO toewijzingsbudget.

 • 7) De Aanvrager kan gedurende de beoordelingsprocedure om toelichting worden verzocht. De Aanvrager stemt ermee in dat rechtstreeks contact opgenomen wordt met de bij de Aanvraag betrokken partijen, zoals financiers, kredietverzekeraars en leveranciers. Ook zal advies worden ingewonnen bij de Nederlandse ambassade voor het Ontvangende Land, bij relevante andere partijen actief in de betreffende sector (ontwikkelingsbanken, andere bilaterale donoren) en externe deskundigen.

 • 8) Agentschap NL beslist binnen 5 maanden na het ontvangen van een Aanvraag over de beoordeling en selectie van de aanvragen.

 • 9) Agentschap NL zal na de beslissing bekendmaken welke Aanvragen zijn geselecteerd. Aanvragers wier Aanvraag niet is geselecteerd zullen hierover schriftelijk worden geïnformeerd met vermelding van de reden hiervan.

10. Ontwikkelingsfase [Vervallen per 17-06-2015]

 • 1) Nadat een Aanvraag is geselecteerd zal een aanbieding worden gedaan om een Schenkingsarrangement voor de Ontwikkelingsfase te sluiten. Dit Arrangement zal in detail de Ontwikkelingsfase beschrijven en in hoofdlijnen de daarop volgende fasen van het Project, te weten de Implementatiefase en de Exploitatiefase.

 • 2) Voor het sluiten van een Schenkingsarrangement zal met de Aanvrager en de eventueel betrokken private partij de vormgeving van de Ontwikkelingsfase nader worden uitgewerkt. Daarbij kan gekozen worden voor een Ontwikkelingsfase in één of meerdere delen, afhankelijk van het type en de gecompliceerdheid van het project, de wijze van projectuitbesteding en de contractvorm. Ook kan gekozen worden voor een korte Ontwikkelingsfase en vervolgens een aanbesteding en/of inkoop van goederen en diensten op basis van een geïntegreerde contractvorm. De inhoud van de Ontwikkelingsfase wordt vervolgens door de Aanvrager en de uitvoerder van de Ontwikkelingsfase uitgewerkt in een plan van aanpak, het zogenaamde Input & Output Plan. De activiteiten en bijbehorende kosten, zoals beschreven in het Input & Output Plan, worden beoordeeld op nut, noodzaak en marktconformiteit. Na overeenstemming wordt het als bijlage toegevoegd aan het Schenkingsarrangement.

 • 3) Een (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de Schenking voor de Ontwikkelingsfase is slechts mogelijk na ondertekening van het Schenkingsarrangement voor de Ontwikkelingsfase. Agentschap NL kan daarvoor zekerheden vragen van de Opdrachtnemer en/of Begunstigde.

  Voorts kunnen in het Schenkingsarrangement voor de Ontwikkelingsfase tussentijdse toetsingen worden voorgeschreven voor onderdelen die zo bepalend zijn voor de haalbaarheid van het Project, dat hierover eerst een positief oordeel van Agentschap NL dient te bestaan, voordat wordt besloten over de Schenking voor de overige onderdelen van de ontwikkeling van het Project.

 • 4) De Ontwikkelingsfase mondt uit in een Projectplan. Het Schenkingsarrangement en als onderdeel daarvan het Input & Output Plan voor de Ontwikkelingsfase zal de eisen omvatten waaraan het uitgewerkte Projectplan zal moeten voldoen, gebaseerd op de informatie en de schattingen die de Aanvrager in het Projectvoorstel heeft aangeleverd. Het Projectplan zal de in het Projectvoorstel gegeven informatie en inschattingen moeten bevestigen en aantonen dat de verwachtingen die met het Projectvoorstel zijn gewekt ook bij de uitwerking standhouden. Daarnaast zal het ook een gedetailleerde beschrijving moeten bevatten van de activiteiten in de Implementatiefase en Exploitatiefase. De Aanvrager is verantwoordelijk voor een kwalitatief goed Projectplan aan het eind van de Ontwikkelingsfase. Dit Projectplan dient als basis voor besluitvorming inzake goedkeuring van de ORIO financiering voor de start van de Implementatiefase en daaropvolgend de Exploitatiefase, en zal derhalve alle gegevens moeten omvatten die voor een dergelijke goedkeuring noodzakelijk zijn.

11. Beoordeling van het projectplan [Vervallen per 17-06-2015]

 • 1) Het uitgewerkte Projectplan zal worden beoordeeld op basis van de formele eisen 2 t/m 8 in paragraaf 6 en de criteria in paragraaf 7, zoals nader beschreven in de ORIO Handleiding. Deze beoordeling zal voor advies worden voorgelegd aan de ACORIO.

 • 2) Bij de beoordeling van het uitgewerkte Projectplan wordt het Project in detail beschouwd aan de hand van de criteria. Mocht het Project significant afwijken van de uitgangspunten voor selectie of anderszins negatief worden beoordeeld op één of meer criteria, dan komt het Project niet in aanmerking voor een schenking voor de Implementatie- en Exploitatiefase. Indien het Project wel aan bovengenoemde formele eisen voldoet, voldoende scoort op de criteria en niet substantieel afwijkt van de uitgangspunten voor selectie, komt het Project in aanmerking voor een Schenking in de Implementatie- en Exploitatiefase.

 • 3) Na de beoordeling van het Projectplan zal het resultaat daarvan schriftelijk aan de betreffende Aanvrager bekendgemaakt worden en indien het Projectplan niet in aanmerking komt voor een Schenking voor de Implementatie- en Exploitatiefase zal de reden hiervan worden vermeld.

12. Implementatiefase [Vervallen per 17-06-2015]

Indien is vastgesteld dat het Projectplan in aanmerking komt voor een Schenking voor de Implementatie- en Exploitatiefase, zal een aanbieding worden gedaan om een Schenkingsarrangement voor de Implementatie- en Exploitatiefase te sluiten. Er komt één Schenkingsarrangement voor zowel de Implementatie- als de Exploitatiefase.

Het Schenkingsarrangement voor de Implementatiefase zal in hoofdlijnen de volgende onderdelen bevatten (deze worden nader uitgewerkt in de ORIO Handleiding):

 • 1) Voorwaarden voor uitbetaling van de Schenking.

 • 2) Vooruitbetaling. Een (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de Schenking is slechts mogelijk voor de contractueel vastgelegde aanbetaling voor de levering van goederen en/of diensten. Er kunnen daarvoor zekerheden worden gevraagd van de Opdrachtnemer en/of Begunstigde.

 • 3) Terugvordering van de Schenking. Het arrangement kan bepalen dat in geval van ten onrechte aan de Opdrachtnemer uitbetaalde schenkingen de Begunstigde haar terugvorderingrechten op de Opdrachtnemer uit hoofde van het Uitvoeringscontract aan Agentschap NL zal overdragen.

 • 4) Financieringstoezeggingen. Zie paragraaf 15-2.

 • 5) Uitvoering inkoopplan. De inkoop van goederen, werken en diensten voor het project dient op transparante en efficiënte wijze te geschieden volgens de nationale regelgeving van de Aanvrager met in achtneming van de OESO Good Procurement Practices for Official Development Assistance. Bij de selectie van een leverancier zal ook aandacht zijn voor kwaliteits- en duurzaamheidsaspecten van de te leveren goederen en diensten. Van de uitvoerders wordt vereist dat zij de MVO richtlijnen naleven (zie www.orio.nl voor een overzicht van de van toepassing zijnde MVO regelgeving). Voor aanvang van een aanbestedingsprocedure zal het betreffende conceptcontract aan Agentschap NL worden voorgelegd om een verklaring van geen bezwaar af te geven.

 • 6) Gunning opdracht. Indien de aanbestedingsprocedure heeft geleid tot een voor het Bevoegd Gezag acceptabele bieding dan wel de contractonderhandelingen hebben geleid tot overeenstemming tussen Bevoegd Gezag en de Opdrachtnemer, zal het resultaat aan Agentschap NL worden voorgelegd om een verklaring van geen bezwaar voor de gunning af te geven. Tevens zullen de overige financiers een definitieve financieringsovereenkomst moeten aanbieden en indien van toepassing zal de polis van de kredietverzekeraar moeten worden overlegd.

 • 7) Uitvoering implementatieplan. Nadat de opdracht is gegund kan het goedgekeurde implementatieplan van start gaan. Het implementatieplan zal onder meer bepalen hoe het toezicht op de implementatie wordt geregeld. In veel gevallen zal het toezicht op grond van het Uitvoeringscontract worden uitgeoefend door een (onafhankelijke) engineer of employers representative, die zal rapporteren aan het Bevoegd Gezag en aan Agentschap NL (en de andere financiers).

 • 8) Oplevering Project. De eindoplevering van het Project is het sluitstuk van de Implementatiefase. Indien door middel van prestatieverklaringen in overeenstemming met het Uitvoeringscontract is aangetoond dat (een deel van) het Project conform de eisen van het Uitvoeringscontract en het Schenkingsarrangement is opgeleverd, zal Agentschap NL een verklaring van geen bezwaar afgeven met betrekking tot de eindoplevering. Deze verklaring is één van de voorwaarden voor de uitbetaling van een Schenking in de Exploitatiefase.

13. Exploitatiefase [Vervallen per 17-06-2015]

 • 1) Schenkingsarrangement. De Exploitatiefase is reeds geregeld in het al eerder afgesloten Schenkingsarrangement voor de Implementatie- en Exploitatiefase. Hierin staan de voorwaarden en bepalingen voor de uitbetaling van de Schenking voor ten hoogste de eerste 10 jaren van de Exploitatiefase van het Project.

 • 2) Start Exploitatiefase. Nadat de eindoplevering van (een deel van) het Project heeft plaatsgevonden en daarvoor een verklaring van geen bezwaar is afgegeven door Agentschap NL, kan de Exploitatiefase van het Project van start gaan. Een belangrijke voorwaarde voor de uitbetaling van de achtereenvolgende deelbetalingen van de Schenking voor deze fase bestaat uit het volgen van een vooraf vastgesteld (en desgewenst periodiek bij te stellen) beheer- en onderhoudsplan. Hierin kunnen periodieke toetsingen worden opgenomen, waaraan periodieke betalingen zijn gekoppeld. Deze toetsingen worden in principe uitgevoerd door een (onafhankelijke) engineer of employers representative. Over de aanstelling van deze partij dient een verklaring van geen bezwaar te zijn afgegeven door Agentschap NL.

 • 3) Geïntegreerde contracten. Hoewel de Implementatiefase en de Exploitatiefase worden geregeld in één gecombineerd Schenkingsarrangement voor de Implementatie- en Exploitatiefase, betekent dat niet zonder meer dat ook de uitvoering in één geïntegreerd contract voor de Implementatie- en Exploitatiefase moet worden geregeld. Of de uitvoering van de Implementatiefase en de Exploitatiefase al of niet in een geïntegreerd contract wordt aanbesteed of uitbesteed zal afhangen van de feitelijke omstandigheden van het Project en de voorkeur en capaciteit van de betrokken partijen en dient te worden onderbouwd in het inkoopplan als onderdeel van het Projectplan.

 • 4) Evaluatie. De Aanvrager en het Bevoegd gezag zullen meewerken aan evaluaties van het Project en het ORIO programma, die worden uitgevoerd of aanbesteed door Agentschap NL. Agentschap NL zal de aanvrager informeren over de resultaten van dergelijke evaluaties.

14. Niet geselecteerde Aanvragen [Vervallen per 17-06-2015]

 • 1) De Aanvrager kan eventuele bemerkingen over het beoordelingsproces schriftelijk voorleggen aan Agentschap NL tot uiterlijk twee weken na ontvangst van de schriftelijke bekendmaking van het resultaat daarvan dan wel twee weken nadat de nadere toelichting door Agentschap NL is gegeven. Agentschap NL zal binnen 4 weken na ontvangst van de eventuele bemerkingen schriftelijk hierop reageren.

 • 2) Agentschap NL is nooit verplicht een schenking toe te kennen.

 • 3) Een niet geselecteerde Aanvraag kan in aangepaste vorm in de volgende periode opnieuw worden ingediend, waarbij zij opnieuw de volledige beoordelingsprocedure zal doorlopen.

15. Financiering [Vervallen per 17-06-2015]

 • 1) Schenking. De financiering door ORIO wordt ter beschikking van de Aanvrager gesteld in de vorm van Schenkingen. Voor de (verschillende onderdelen van de) Ontwikkelingsfase, voor de Implementatie- en voor de Exploitatiefase kan ORIO een verschillend percentage van de totale kosten in de vorm van een Schenking ter beschikking stellen. De Schenking wordt vastgelegd in een Schenkingsarrangement voor de Ontwikkelingsfase en een Schenkingsarrangement voor de Implementatiefase en Exploitatiefase. De hoogte van het maximale Schenkingspercentage voor de verschillende fasen wordt vermeld op www.orio.nl.

 • 2) Overige financiering. Het arrangeren van de financiering die, naast de beoogde Schenking door ORIO, nodig is om de uitvoering van de verschillende fasen van het Project te realiseren is de verantwoordelijkheid van de Centrale Overheid c.q. het Bevoegd Gezag. Voorwaarde voor toekenning van de Schenking is het voorleggen van een geloofwaardig financieringsplan op hoofdlijnen voor het gehele project (bij de Ontwikkelingsfase), respectievelijk het voorleggen van een gedetailleerd plan, als onderdeel van het Projectplan, met voldoende uitzicht op gecommitteerde financiering voor de start van de Implementatie- en Exploitatiefasen.

 • 3) Projectkosten. De Projectkosten bestaan uit de totale kosten voor de Ontwikkelingsfase, de Implementatiefase en maximaal de eerste 10 jaar van de Exploitatiefase van een Project.

 • 4) Niet alle Projectkosten komen in aanmerking voor een schenking. Projectkosten die vermeld staan in het geldende document ‘eligible project costs’ komen voor een schenking in aanmerking. Deze toegelaten Projectkosten zullen door Agentschap NL worden getoetst op marktconformiteit. De aan de Projectkosten ten grondslag liggende activiteiten en inkoop van goederen en diensten zullen door Agentschap NL bovendien worden getoetst op nut en noodzaak in relatie tot het project.

 • 5) De Schenking zal worden verstrekt in euro’s. Indien voor het Uitvoeringscontract een andere munteenheid is gekozen, zal de wisselkoers worden vastgesteld op de dag, dat het op het betreffende Uitvoeringscontract van toepassing zijnde Schenkingsarrangement wordt aangeboden of dat het door Agentschap NL ondertekend is, indien dat later is.

 • 6) Betalingen. De Schenkingen worden door ORIO opeenvolgend ter beschikking gesteld. In het algemeen zullen betalingen van Schenkingen pro rata parte geschieden met uitbetaling door andere bronnen van financiering voor het Project. Betalingen vinden plaats direct aan leveranciers van werken, goederen of diensten. Agentschap NL stelt voor ieder van zijn betalingen voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat de betaling kan worden verricht.

 • 7) Een Schenking kan worden ingetrokken, stopgezet of teruggevorderd in de gevallen die zijn aangegeven in het betreffende Schenkingsarrangement en in ieder geval indien sprake blijkt te zijn van i) betrokkenheid van de gegadigde, die wordt voorgedragen voor gunning van de uitvoering van (onderdelen van) een Project, bij corrupte of frauduleuze praktijken, bedreiging of verboden prijsafspraken, kinderarbeid of dwangarbeid en/of ii) betrokkenheid van een vertegenwoordiger van het Bevoegd Gezag of de Centrale Overheid in corrupte of frauduleuze praktijken, bedreiging of verboden prijsafspraken, kinderarbeid of dwangarbeid in relatie tot de inkoop of de uitvoering van (onderdelen van) een Project zonder dat het Bevoegd Gezag of de Centrale Overheid naar het oordeel van Agentschap NL tijdig en adequaat heeft ingegrepen om de situatie op te lossen.

 • 8) Wanneer na het bekend stellen van de deadline, maar vóór de aanbieding door Agentschap NL aan de Aanvrager van het Schenkingsarrangement voor de Implementatie- en Exploitatiefase, de voor het Ontvangende Land geldende status wordt gewijzigd, kan Agentschap NL besluiten dat ook de Aanvraag c.q. het Projectvoorstel c.q. Projectplan moeten worden aangepast in lijn met de gewijzigde status van het Ontvangende Land.

16. Aansprakelijkheid [Vervallen per 17-06-2015]

 • 1) Agentschap NL dan wel de Nederlandse Staat is in het kader van de ORIO schenkingsfaciliteit niet aansprakelijk voor schade, zowel direct als indirect, als gevolg van (gebrekkige) kwaliteit, (onvoldoende) voortgang of het falen van (delen van) het Project.

 • 2) Agentschap NL keurt geen activiteiten of documenten goed, maar geeft slechts in voorkomende gevallen een verklaring van geen bezwaar af. Acceptatie door Agentschap NL van activiteiten en documenten met betrekking tot het Project door middel van een dergelijke verklaring heeft slechts een betekenis in relatie tot de verstrekking van de Schenking. Agentschap NL dan wel de Nederlandse Staat is niet aansprakelijk voor schade, zowel direct als indirect, als gevolg van de (gebrekkige)kwaliteit van door Agentschap NL in het kader van de uitvoering van ORIO geaccepteerde activiteiten of documenten.

17. Geschillen [Vervallen per 17-06-2015]

Indien enig geschil ontstaat tussen enerzijds Agentschap NL en anderzijds de Centrale Overheid met betrekking tot de interpretatie, toepassing of implementatie van de schenkingsfaciliteit ORIO, een Schenkingsarrangement, of ieder ander arrangement dat hieruit mocht zijn voortgekomen, dat niet in der minne kan worden opgelost, en niet kan worden opgevat als een bemerking over het beoordelingsproces in de zin van paragraaf 14), kan elk der partijen de wederpartij uitnodigen tot beslechting van het geschil onder de ‘Permanent Court of Arbitration Optional Conciliation Rules’, zoals die gelden ten tijde van de datum van de Aanvraag of van het betreffende Schenkingsarrangement. Het aantal bemiddelaars wordt bepaald op drie.

18. Vertrouwelijkheid [Vervallen per 17-06-2015]

Alle informatie met betrekking tot de Aanvraag, de beoordeling daarvan en de eventuele verstrekking van een Schenking, waarvan het vertrouwelijk karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, zal door Agentschap NL en de betreffende Aanvrager strikt vertrouwelijk worden behandeld, tenzij en voor zover de mededeling daarvan voortvloeit uit een wettelijk voorschrift of bestuurlijke verplichting in Nederland of in het Ontvangende Land, of uit de normale taakuitoefening.

19. Geldigheid en rangorde documenten [Vervallen per 17-06-2015]

Indien in deze beleidsregels wordt verwezen naar documenten waarin internationale afspraken zijn vastgelegd, waarvan na de inwerkingtreding van deze faciliteit één of meer nieuwere versies zijn vastgesteld, is in beginsel voor ORIO steeds de meest recente versie van toepassing, voor zover deze ook door de Nederlandse Staat is geaccordeerd. Een lijst van de meest recente voor ORIO van toepassing zijnde versies van deze documenten wordt bijgehouden op www.orio.nl.

In geval van strijdigheid tussen de op een Schenking van toepassing zijnde documenten prevaleert het document in de volgende rangorde:

 • a. Schenkingsarrangement van de meest recente datum;

 • b. Schenkingsarrangement van een eerdere datum;

 • c. Beleidsregels Schenkingsfacilteit ORIO, de Nederlandse tekst

 • d. Beleidsregels Schenkingsfacilteit ORIO, de niet-Nederlandse tekst

 • e. De ORIO Handleiding, de Nederlandse tekst

 • f. De ORIO Handleiding, de niet-Nederlandse tekst

 • g. Documenten zoals in de zin van de eerste alinea van deze paragraaf.

20. Co-financiering [Vervallen per 17-06-2015]

In geval er sprake is van co-financiering van een project door bijvoorbeeld multilaterale ontwikkelingsbanken, kan in overleg met Agentschap NL, op punten worden afgeweken van bovenstaande regels om de ORIO financiering in te passen in de (financierings)structuur van de betreffende instelling.

21. Notificatie [Vervallen per 17-06-2015]

De Aanvrager dient haar volledige medewerking te verlenen aan de notificatieverplichtingen bij de OESO die rusten op de Nederlandse Staat en tijdig alle daartoe benodigde informatie aan Agentschap NL te verschaffen. Dit houdt tevens in dat de Aanvrager c.q. het Bevoegd Gezag dezelfde verplichting ook oplegt aan de door haar in te schakelen Opdrachtnemers c.q. Private Initiatiefnemers voor het Project.

Bijlage : ORIO resultaatketen [Vervallen per 17-06-2015]

Bijlage 250103.png
 • ^ [1]

  DAC Guiding Principles for Associated Financing and Tied and Partially Untied Official Development Aid (Adopted by DAC on 24 April 1987), OESO/DAC

 • ^ [2]

  ‘DAC Recommendation on Untying Official Development Assistance to the Least Developed Countries’ (2001), OESO/DAC

 • ^ [3]

  Bij evaluatie wordt, naast voorgenoemde, ook gekeken naar andere neveneffecten die kunnen worden toegeschreven aan de gerealiseerde infrastructuur.