Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling melding Wet arbeid vreemdelingen

Geldend van 20-10-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 april 2012, nr. AV/SDA/2012/6091, tot aanwijzing van de bevoegde instantie en vaststelling van vereiste documenten voor melding in het kader van artikel 2a van de Wet arbeid vreemdelingen (Regeling melding Wet arbeid vreemdelingen)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2a, eerste en derde lid, van de Wet arbeid vreemdelingen;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Bevoegde instantie

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen is de instantie waaraan een werkgever de melding doet.

Artikel 3. Inhoud melding en bewijsstukken

  • 1 Een melding wordt, onder overlegging van een schriftelijk en naar waarheid afgelegde verklaring, opgesteld op een daartoe door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt formulier, gedaan door:

    • a. [Red: Dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

    • b. de werkgever van de vreemdeling, bedoeld in artikel 1m van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, die meldt: de naam en het adres van de werkgever en van de onderwijsinstelling, de identiteit van de student aan een Academie van Bouwkunst, de duur van het contract en de aard van de werkzaamheden;

    • c. [Red: Dit onderdeel is nog niet in werking getreden.]

  • 2 In dit artikel wordt verstaan onder het KvK-nummer: het door de Kamer van Koophandel toegekende unieke nummer over een onderneming in het handelsregister.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2012.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling melding Wet arbeid vreemdelingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 april 2012

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp