Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit openbaarmaking van het volgen van innovatiegelden met betrekking tot uiteenlopende innovatiedoeleinden

Geldend van 20-04-2012 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 11 april 2012, nr DII1235364, houdende openbaarmaking van het volgen van innovatiegelden met betrekking tot uiteenlopende innovatiedoeleinden

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de incidentele subsidieverlening op basis van artikel 2, tweede lid en artikel 4 van de Kaderwet EZ-subsidies, voorzover betrekking hebbend op innovatiegelden;

Gelet op de navolgende onderdelen van artikel 1, derde lid, Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2010:

Gelet op de navolgende onderdelen van artikel 2, tweede lid, Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2010:

Gelet op de navolgende onderdelen van artikel 1, derde lid, Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2011:

Gelet op de navolgende onderdelen van artikel 2, tweede lid, Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2011:

Gelet op de artikelen 8, 10 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Op grond van het vorenstaande worden van alle verleende innovatiegelden in het kader van de uitvoering van bovengenoemde regelingen, de gegevens met betrekking tot :

  In alle gevallen:
  • Aanvrager/ penvoerder;

  • Postcode van aanvrager/ penvoerder;

  • Verleend bedrag in euro’s;

  • Jaar van verlening;

  • Programma of regeling (beleidsinstrument op de Rijksbegroting min EL&I 2010 en 2011);

  Voor zover door de aanvrager reeds toestemming is verleend:
  • Projecttitel;

  • Projectomschrijving;

  • Medeaanvragers/ Partner(s);

  • Projectvideo;

  • Projectdocumentatie;

  drie weken na de bekendmaking van deze beslissing gepubliceerd op website www.agentschapnl.nl en op de website www.volginnovatie.nl . Wanneer binnen die drie weken een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend tot schorsing van het besluit tot openbaarmaking, vindt verstrekking in elk geval niet eerder plaats dan na de rechterlijke uitspraak op genoemd verzoek.

 • 2 De gegevens, bedoeld in het eerste lid, hebben uitsluitend betrekking op rechtspersonen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 april 2012

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

Chr.P. Buijink,

secretaris-generaal.