Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (aanscherping glijdende schaal)

Geldend van 01-07-2012 t/m heden

Besluit van 26 maart 2012, houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met aanscherping van de glijdende schaal

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Immigratie en Asiel van 22 september 2011, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, nr. 11.002306;

Gelet op de artikelen 16 en 18 van de Vreemdelingenwet 2000;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 28 november 2011, no. W04.11.0396/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Immigratie en Asiel van 20 maart 2012, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, nr. 2012-0000170068;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Vreemdelingenbesluit 2000.]

Artikel II

Dit besluit blijft buiten toepassing ten aanzien van de vreemdeling wiens verblijf op grond van het recht zoals dat gold voor de inwerkingtreding van dit besluit niet kon worden beëindigd.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 maart 2012

Beatrix

DeMinistervoorImmigratie, Integratie en Asiel,

G. B. M. Leers

Uitgegeven de zeventiende april 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten