Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit Incidentbestrijdingsplan Noordzee

Geldend van 14-04-2012 t/m heden

Besluit Incidentbestrijdingsplan Noordzee

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Handelend in overeenstemming met de Ministers van Defensie, Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Financiƫn, Veiligheid en Justitie alsmede Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 11, eerste lid, van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee;

Besluit:

Artikel 1

De bestrijding van schadelijke gevolgen van ongevallen, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee, wordt georganiseerd en gecoƶrdineerd overeenkomstig het Incidentbestrijdingsplan Noordzee, dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 2

[Red: Wijzigt de Regeling uitvoering artikel 11, tweede lid, Wet bestrijding ongevallen Noordzee.]

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Incidentbestrijdingsplan Noordzee.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij het Noordzeeloket van de dienst Noordzee van Rijkswaterstaat.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij het Noordzeeloket van de dienst Noordzee van Rijkswaterstaat.]