Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, gemeente Utrecht, afdeling Vergunning Toezicht en Handhaving 2012[Regeling vervalt per 13-04-2017.]

Geldend van 05-05-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2 april 2012, nr. 5727500/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren, domein I Openbare Ruimte bij de gemeente Utrecht, afdeling Vergunning Toezicht en Handhaving

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het Hoofd Vergunning en Handhaving van de gemeente Utrecht van 10 februari 2012 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie van het Arrondissementsparket te Utrecht en de korpschef van de regiopolitie Utrecht;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie medewerker Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte in dienst bij de gemeente Utrecht, afdeling Vergunning Toezicht en Handhaving en belast met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 145 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien.

Artikel 7

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien en korte wapenstok.

Artikel 9

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van de in artikel 8 genoemde besluiten, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, gemeente Utrecht, afdeling Vergunning Toezicht en Handhaving 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 april 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.