Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van bos- en haagplantsoen[Regeling vervallen per 15-06-2012.]

Geldend van 31-03-2012 t/m 14-06-2012

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 21 maart 2012, nr. 265301, houdende een tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van onkruid in zaaibedden van bos- en haagplantsoen (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van bos- en haagplantsoen)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309) en artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 15-06-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2 [Vervallen per 15-06-2012]

Een tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de wet en artikel 53, eerste lid, van de verordening wordt verleend voor het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel Basamid Cleanstart (toelatingsnummer 13213N) ter bescherming van bos- en haagplantsoen tegen onkruid in zaaibedden.

Artikel 3 [Vervallen per 15-06-2012]

De vrijstelling bedoeld in artikel 2 is slechts van toepassing indien de voorschriften en beperkingen die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 4 [Vervallen per 15-06-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 15 juni 2012.

Artikel 5 [Vervallen per 15-06-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van bos- en haagplantsoen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 maart 2012

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

J.P. Hoogeveen,

directeur-generaal.

Bijlage Wettelijk gebruiksvoorschrift en gebruiksaanwijzing [Vervallen per 15-06-2012]

Algemeen [Vervallen per 15-06-2012]

Deze vrijstelling staat het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Basamid Cleanstart met toelatingsnummer 13213N toe ter bescherming van bos- en haagplantsoen tegen diverse onkruiden, indien het hierna volgende wettelijke gebruiksvoorschrift en gebruiksaanwijzing in acht wordt genomen.

Wettelijk gebruiksvoorschrift [Vervallen per 15-06-2012]

 • Toegestaan is uitsluitend het gebruik als grondontsmettingsmiddel ter bestrijding van onkruiden in zaaibedden van bos- en haagplantsoen in de periode van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst tot en met 15 juni 2012.

 • De toepassing mag uitsluitend plaatsvinden met behulp van granulaatstrooiapparatuur.

 • Bij toepassing door een loonwerker vult de teler de doseerunit.

 • In verband met het risico voor de toepasser mag een persoon per werkdag maximaal 750 kg Basamid Cleanstart in een doseerunit doen.

 • Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

 • Om het grondwater, de vogels en de zoogdieren te beschermen en om blootstelling naar de lucht te voorkomen, moet het behandelde perceel direct na toepassing worden afgedekt met plastic folie voor een periode van minimaal 6 weken.

 • Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

 • Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidsgegevenskaart.

 • Schadelijk bij opname door de mond.

 • Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

 • Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

 • Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en laarzen.

 • Een bescherming voor de ogen dragen.

 • Draag een geschikte adembescherming (BS4275 reductiefactor 40) vanaf het openen van de verpakking tot en met het toepassen van het middel.

 • Draag een geschikte adembescherming (BS4275 reductiefactor 40), indien de behandelde grond moet worden betreden bij het verwijderen van het plastic folie en bij de eerstvolgende grondbewerking.

 • In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

 • Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen

 • Dit middel mag slechts één maal in de drie jaar worden toegepast.

 • Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing [Vervallen per 15-06-2012]

 • Basamid CleanStart is een grondontsmettingsmiddel tegen onkruiden.

 • De damp van het middel kan schade aan gewassen in aangrenzende kassen veroorzaken.

 • Voor de omzetting met Basamid CleanStart dient de behandelde grondlaag gedurende ca. 1 week na behandeling zaaivochtig te zijn.

 • Geen stalmest, tuinturf of turfmolm toepassen kort voor en kort na de behandeling met Basamid CleanStart.

Wachttijd [Vervallen per 15-06-2012]

 • Alvorens te kunnen zaaien of planten dient er na de toepassing 6 weken afgedekt te worden met plastic folie.

 • Daarna de behandelde bodemlaag grondig bewerken (terugploegen) om het ontsnappen van het middel te bevorderen.

 • Door middel van een tuinkerstoets dient bepaald te worden of het middel verdwenen is en er dus gezaaid of geplant kan worden.

Toepassing [Vervallen per 15-06-2012]

Zaaibedden van bos- en haagplantsoen tegen zaadonkruid

 • Toepassen op een zaaivochtige, kluitvrije grond.

 • De bodemtemperatuur dient minimaal 10°C te zijn.

 • Het middel met goed verdeeld uitstrooien en kort daarna 7–12 cm diep infrezen.

 • Vervolgens de behandelde grond met plastic folie afdekken.

 • Na 6 weken het plastic folie verwijderen.

Dosering: [Vervallen per 15-06-2012]

Zandgrond met minder dan 1,5% humus

1 kg/are

Andere zandgronden en zavelgrond tot 20% slib

2,5 kg/are