Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2012[Regeling vervallen per 01-04-2013.]

Geldend van 30-03-2012 t/m 31-03-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 maart 2012, nr. 264737, houdende bepalingen over de landbouwtelling en gecombineerde opgave

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op:

 • verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van de Europese Unie van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PbEU L 277);

 • verordening (EG) nr. 65/2011 van de Commissie van 27 januari 2011 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad met betrekking tot de toepassing van controleprocedures en van de randvoorwaarden in het kader van de steunmaatregelen voor plattelandsontwikkeling;

 • verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van de Europese Unie van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PbEU L 30);

 • verordening (EG) nr. 1120/2009 van de Commissie van 29 oktober 2009 houdende bepalingen voor de uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij titel III van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (PbEU L 316);

 • verordening (EG) nr. 1122/2009 van de Commissie van 30 november 2009 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem in het kader van de bij die verordening ingestelde regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers en ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden in het kader van de steunregeling voor de wijnsector (PbEU L 316);

 • de artikelen 38g, onderdeel b, en 55 tot en met 57 van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 en artikel 26 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet;

 • de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet;

Besluit:

Paragraaf 1. Gecombineerde opgave [Vervallen per 01-04-2013]

Artikel 1 [Vervallen per 01-04-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Dienst Regelingen: Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

 • b. beschrijvingsbiljet: formulier, waarvan het model als bijlagen I tot en met VII bij deze regeling is opgenomen;

 • c. opgaveplichtige: persoon die, anders dan in het kader van de teelt van griendhout, riet en biezen, in de landbouw zijn hoofdbestaan of een gedeelte van zijn bestaan vindt, voor zover aan hem een beschrijvingsbiljet, bedoeld in onderdeel b, dan wel anderszins een oproep voor de landbouwtelling is uitgereikt of toegezonden;

 • d. probleemgebiedenvergoeding: betaling als bedoeld in artikel 36, onderdeel a, subonderdelen i) en ii), van Verordening (EG) Nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PbEU L 277);

 • e. minister: Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Artikel 2 [Vervallen per 01-04-2013]

In het tijdvak dat loopt van 1 april 2012 tot en met 15 mei 2012 wordt een landbouwtelling gehouden als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet.

Artikel 3 [Vervallen per 01-04-2013]

Ten behoeve van de telling, bedoeld in artikel 2, wordt door de minister aan landbouwers een oproep uitgereikt of toegezonden tot deelname aan de landbouwtelling.

Voor de toepassing van artikel 24 van de Landbouwwet geldt de uitreiking of toezending van deze oproep als uitreiking of toezending van het beschrijvingsbiljet, bedoeld in dat artikel.

Artikel 4 [Vervallen per 01-04-2013]

 • 1 De opgaveplichtige verstrekt de ten aanzien van de veestapel gevraagde gegevens naar de toestand op 1 april 2012.

 • 2 De opgaveplichtige verstrekt de ten aanzien van de oppervlakten gevraagde gegevens naar de verwachte toestand op 15 mei 2012. Indien een beteelde oppervlakte op 15 mei 2012 nog niet zal zijn beteeld, wordt de eerstvolgende geplande teelt opgegeven.

 • 3 Onverminderd het eerste en tweede lid, verstrekt de opgaveplichtige de op het beschrijvingsbiljet gevraagde gegevens naar de toestand op de datum van verzending, tenzij op het biljet anders is aangegeven, en neemt daarbij de overige op het biljet of door Dienst Regelingen gegeven aanwijzingen in acht.

Artikel 5 [Vervallen per 01-04-2013]

 • 1 De bedrijfsomvang wordt bepaald op basis van de totale standaardopbrengst van het bedrijf. Deze omvang wordt uitgedrukt in euro's.

 • 2 De standaardopbrengst wordt vastgesteld met inachtneming van bijlage VIII bij deze regeling.

Artikel 6 [Vervallen per 01-04-2013]

Onverminderd het bepaalde in artikel 4 maakt de opgaveplichtige die tevens gehouden is:

voor het verstrekken van alle onderscheiden gegevens gebruik van het beschrijvingsbiljet.

Paragraaf 2. Elektronische indiening [Vervallen per 01-04-2013]

Artikel 7 [Vervallen per 01-04-2013]

De opgave ten behoeve van de telling, bedoeld in artikel 2 van deze regeling, de aanvragen, bedoeld in artikel 6, onder a, c en d van deze regeling, en de verstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 6, onder b, van deze regeling, kunnen gezamenlijk elektronisch worden ingediend.

Artikel 8 [Vervallen per 01-04-2013]

 • 1 De gezamenlijke elektronische indiening geschiedt met het daartoe bestemde elektronische formulier.

 • 2 Het formulier wordt elektronisch ondertekend met een door de minister aan de ondertekenaar ter beschikking gestelde eenmalig bruikbare tancode.

 • 3 De minister bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediend formulier.

Artikel 9 [Vervallen per 01-04-2013]

Een tancode wordt uitsluitend overeenkomstig deze regeling gebruikt voor het doel waarvoor en door degene aan wie de tancode is verstrekt.

Artikel 10 [Vervallen per 01-04-2013]

De minister verstrekt op een met redenen omkleed verzoek van de aanvrager een set tancodes ten behoeve van de elektronische handtekening, ingeval:

 • a. de aanvrager geen tancodes heeft ontvangen;

 • b. de verstrekte tancodes zijn gebruikt, of

 • c. van verlies van eerder verstrekte tancodes.

Artikel 11 [Vervallen per 01-04-2013]

De minister kan besluiten een set tancodes niet te verstrekken of in te trekken indien de indiener of een met hem geassocieerd bedrijf of een met hem geassocieerde organisatie in het verleden een tancode heeft gebruikt in strijd met deze regeling of op andere wijze de integriteit van een verstrekte handtekening heeft geschonden.

Artikel 12 [Vervallen per 01-04-2013]

Een gemachtigde als bedoeld in artikel 2:1 van de Algemene wet bestuursrecht maakt bij het indienen van de aanvraag, de opgave, onderscheidenlijk de verstrekking, bedoeld in artikel 7, namens een belanghebbende slechts gebruik van de aan de gemachtigde ter beschikking gestelde toegangscodes tot het elektronische formulier en de tancodes ten behoeve van de elektronische handtekening.

Paragraaf 3. Bijzondere bepalingen over de behandeling van een elektronisch formulier [Vervallen per 01-04-2013]

Artikel 13 [Vervallen per 01-04-2013]

 • 1 De minister kan een elektronisch formulier weigeren, indien dit niet overeenkomstig deze regeling is ingediend.

 • 2 De minister kan een elektronisch verzonden bericht weigeren voor zover de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid van dit bericht onvoldoende is gewaarborgd, gelet op de aard en de inhoud van het bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt.

 • 3 De minister deelt een weigering op grond van dit artikel zo spoedig mogelijk aan de afzender mede.

Artikel 14 [Vervallen per 01-04-2013]

Als tijdstip waarop een elektronisch formulier door de minister elektronisch is ontvangen, geldt het tijdstip waarop alle vereiste bescheiden als bedoeld in de artikelen 12 en 13 van Verordening (EG) nr. 1122/2009 van de Commissie van 30 november 2009 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem in het kader van de bij die verordening ingestelde regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers en ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden in het kader van de steunregeling voor de wijnsector (PbEU L 316) zijn ontvangen.

Artikel 15 [Vervallen per 01-04-2013]

De minister kan besluiten de elektronische aanvraag, opgave onderscheidenlijk verstrekking niet te behandelen, indien het elektronisch formulier geheel of gedeeltelijk is geweigerd op grond van artikel 13. Artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 [Vervallen per 01-04-2013]

De Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2011 wordt ingetrokken.

Artikel 17 [Vervallen per 01-04-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 18 [Vervallen per 01-04-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 maart 2012

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Bijlage I [Vervallen per 01-04-2013]

Bijlage 250031.png
Bijlage 250032.png
Bijlage 250033.png
Bijlage 250034.png
Bijlage 250035.png
Bijlage 250036.png
Bijlage 250037.png
Bijlage 250038.png
Bijlage 250039.png
Bijlage 250040.png
Bijlage 250041.png
Bijlage 250042.png
Bijlage 250043.png
Bijlage 250044.png
Bijlage 250045.png
Bijlage 250046.png
Bijlage 250047.png
Bijlage 250048.png
Bijlage 250049.png
Bijlage 250050.png
Bijlage 250051.png
Bijlage 250052.png
Bijlage 250053.png
Bijlage 250054.png
Bijlage 250055.png
Bijlage 250056.png
Bijlage 250057.png
Bijlage 250058.png
Bijlage 250059.png
Bijlage 250060.png
Bijlage 250061.png
Bijlage 250062.png
Bijlage 250063.png
Bijlage 250064.png
Bijlage 250065.png
Bijlage 250066.png

Bijlage II [Vervallen per 01-04-2013]

Bijlage 250067.png
Bijlage 250068.png

Bijlage III [Vervallen per 01-04-2013]

Bijlage 250069.png

Bijlage IV [Vervallen per 01-04-2013]

Bijlage 250070.png
Bijlage 250071.png

Bijlage V [Vervallen per 01-04-2013]

Bijlage 250072.png

Bijlage VI [Vervallen per 01-04-2013]

Bijlage 250073.png
Bijlage 250074.png
Bijlage 250075.png
Bijlage 250076.png

Bijlage VII [Vervallen per 01-04-2013]

Bijlage 250077.png

Bijlage VIII [Vervallen per 01-04-2013]

Bijlage 250078.png
Bijlage 250079.png
Bijlage 250080.png
Bijlage 250081.png
Bijlage 250082.png