Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012[Regeling materieel uitgewerkt per 01-04-2014.]

Geldend van 24-04-2012 t/m heden

Besluit van 15 maart 2012 tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van het Bouwbesluit 2012 (Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 januari, nr. 2012-0000022317, CZW;

Gelet op artikel 16, eerste en tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, artikel 2.1, eerste lid, onder d, en derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.4, eerste lid, van de Crisis- en Herstelwet, artikel 10 van de Drank- en Horecawet, artikel 28, eerste lid, van de Drinkwaterwet, artikel 10, eerste lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, de artikelen 108, 110, 114a, 130 en 174 van de Wet geluidhinder, de artikelen 8.1a en 10.12, eerste en tweede lid, van de Wet luchtvaart, de artikelen 8.40 en 8.42 van de Wet milieubeheer en de artikelen 8, achtste lid, 120 en 120a van de Woningwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25 januari 2012, nr. W04.12.0020/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 maart 2012, nr. 2012-0000141642, CZW;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 2

[Red: Wijzigt het Besluit huurprijzen woonruimte.]

Artikel 3

[Red: Wijzigt het Experimentenbesluit excellente gebieden.]

Hoofdstuk 2. Ministerie van Defensie

Enig artikel

[Red: Wijzigt het Besluit militaire luchthavens.]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Artikel 1

[Red: Wijzigt het Asbestverwijderingsbesluit 2005.]

Artikel 2

[Red: Wijzigt het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.]

Artikel 3

[Red: Wijzigt het Besluit burgerluchthavens.]

Artikel 4

[Red: Wijzigt het Besluit geluidhinder.]

Artikel 5

[Red: Wijzigt het Besluit omgevingsrecht.]

Artikel 6

[Red: Wijzigt het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.]

Artikel 7

[Red: Wijzigt het Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg.]

Artikel 8

[Red: Wijzigt het Drinkwaterbesluit.]

Artikel 9

[Red: Wijzigt het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer.]

Artikel 10

[Red: Wijzigt het Vuurwerkbesluit.]

Hoofdstuk 4. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Enig artikel

[Red: Wijzigt het Arbeidsomstandighedenbesluit.]

Hoofdstuk 5. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Enig artikel

[Red: Wijzigt het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.]

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 1

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 maart 2012

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. E. Spies

Uitgegeven de zevenentwintigste maart 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten