Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling gegevensuitvraag loonaangifte

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling met betrekking tot de verstrekking van gegevens (Regeling gegevensuitvraag loonaangifte)

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 28a van de Wet op de loonbelasting 1964;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1.1. Reikwijdte

Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 28 en 28a van de Wet op de loonbelasting 1964.

Hoofdstuk 1a. Gegevensverstrekking

Artikel 1a.1. Gegevens opgave bij aangifte

 • 2 De opgave, bedoeld in het eerste lid, bevat de volgende algemene gegevens:

  • a. bericht:

   • 1°. belastingjaar;

   • 2°. berichtversie;

   • 3°. bericht kenmerk aanleveraar;

   • 4°. datum en tijdstip aanmaak;

   • 5°. contactpersoon aanleveraar;

   • 6°. telefoonnummer contactpersoon aanleveraar;

   • 7°. relatienummer;

   • 8°. gebruikt softwarepakket;

  • b. administratieve eenheid:

   • 1°. loonheffingennummer;

   • 2°. naam inhoudingsplichtige;

  • c. tijdvak:

   • 1°. datum aanvang tijdvak;

   • 2°. datum einde tijdvak.

 • 3 De opgave, bedoeld in het eerste lid, bevat de volgende collectieve gegevens:

  • a. collectieve aangifte:

   • 1°. totaal loon LB/PH;

   • 2°. totaal loon SV;

   • 3°. totaal aanwas in het cumulatieve premieloon Ufo;

   • 4°. ingehouden loonbelasting en premie volksverzekeringen;

   • 5°. eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard;

   • 6°. eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto;

   • 7°. pseudo-eindheffing RVU;

   • 8°. eindheffing overschrijding forfaitaire werkkostenregeling;

   • 9°. afdrachtvermindering zeevaart;

   • 10°. afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk;

   • 11°. totaal basispremie WAO/IVA/WGA;

   • 12°. totaal gedifferentieerde premie Whk;

   • 13°. totaal premie WW Awf;

   • 14°. totaal premie Ufo;

   • 15°. totaal ingehouden bijdragen Zvw;

   • 16°. totaal werkgeversheffing Zvw;

   • 17°. totaal te betalen over tijdvak;

   • 18°. totaal generaal;

  • b. specificatie premie sectorfonds:

   • 1°. risicopremiegroep;

   • 2°. totaal aanwas in het cumulatieve premieloon sectorfonds;

   • 3°. totaal premie sectorfonds;

  • c. saldo correcties voorgaand aangiftetijdvak:

   • 1°. datum aanvang aangiftetijdvak;

   • 2°. datum einde aangiftetijdvak;

   • 3°. saldo.

 • 4 De opgave, bedoeld in het eerste lid, bevat de volgende nominatieve gegevens (per inkomstenverhouding):

  • a. inkomstenverhouding initieel:

   • 1°. nummer inkomstenverhouding;

   • 2°. datum aanvang inkomstenverhouding;

   • 3°. datum einde inkomstenverhouding;

   • 4°. code reden einde inkomstenverhouding flexwerker;

   • 5°. personeelsnummer;

  • b. natuurlijk persoon:

   • 1°. BSN;

   • 2°. voorletters;

   • 3°. voorvoegsel;

   • 4°. significant deel van de achternaam;

   • 5°. geboortedatum;

   • 6°. nationaliteit;

   • 7°. geslacht;

  • c. adres binnenland:

   • 1°. straatnaam;

   • 2°. huisnummer;

   • 3°. huisnummer toevoeging;

   • 4°. locatieomschrijving;

   • 5°. postcode;

   • 6°. woonplaatsnaam;

  • d. adres buitenland:

   • 1°. straatnaam buitenland;

   • 2°. huisnummer buitenland;

   • 3°. locatieomschrijving buitenland;

   • 4°. postcode buitenland;

   • 5°. woonplaatsnaam buitenland;

   • 6°. regionaam buitenland;

   • 7°. landcode ISO buitenland;

  • e. inkomstenperiode:

   • 1°. datum aanvang inkomstenperiode;

   • 2°. code soort inkomstenverhouding / inkomenscode;

   • 3°. code aard arbeidsverhouding;

   • 4°. code invloed verzekeringsplicht;

   • 5°. code contract onbepaalde/bepaalde tijd;

   • 6°. code fase indeling F&Z;

   • 7°. code CAO;

   • 8°. indicatie aanvraag loonkostenvoordeel oudere werknemer;

   • 9°. indicatie aanvraag loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer;

   • 10°. indicatie aanvraag loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden;

   • 11°. indicatie aanvraag loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer;

   • 12°. indicatie loonheffingskorting;

   • 13°. code reden geen bijtelling auto;

   • 14°. code loonbelastingtabel;

   • 15°. indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA;

   • 16°. indicatie verzekerd WW;

   • 17°. indicatie verzekerd ZW;

   • 18°. indicatie wachtgeld oude regeling;

   • 19°. code verzekeringssituatie Zvw;

   • 20°. indicatie vakantiebonnen toegepast;

   • 21°. indicatie loon bestaat (mede) uit een AOW-uitkering of AIO-aanvulling voor alleenstaanden (met of zonder kinderen);

   • 22°. indicatie loon inclusief Wajong-uitkering;

   • 23°. indicatie vervoer vanwege de inhoudingsplichtige;

   • 24°. code incidentele inkomstenvermindering;

  • f. werknemersgegevens:

   • 1°. loon LB/PH;

   • 2°. loon SV;

   • 3°. aanwas in het cumulatieve premieloon Ufo;

   • 4°. loon belast volgens tabel bijzondere beloningen;

   • 5°. vakantiebijslag;

   • 6°. opgebouwde recht vakantiebijslag;

   • 7°. extra periode salaris;

   • 8°. opgebouwde recht extra periode salaris;

   • 9°. loon in geld;

   • 10°. waarde niet in geld uitgekeerd loon;

   • 11°. loon uit overwerk;

   • 12°. verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering;

   • 13°. ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen;

   • 14°. basispremie WAO/IVA/WGA;

   • 15°. gedifferentieerde premie Whk;

   • 16°. premie WW Awf;

   • 17°. premie Ufo;

   • 18°. ingehouden bijdrage Zvw;

   • 19°. werkgeversheffing Zvw;

   • 20°. waarde privégebruik auto;

   • 21°. werknemersbijdrage privégebruik auto;

   • 22°. gespaard bedrag levensloopregeling;

   • 23°. toegepast bedrag levensloopverlofkorting;

   • 24°. bedrag vergoeding reiskosten;

   • 25°. verrekende arbeidskorting;

   • 26°. aantal verloonde uren;

   • 27°. contractloon;

   • 28°. aantal contracturen per week;

   • 29°. bedrag rente- of kostenvoordeel personeelslening;

   • 30°. bedrag in uitkering begrepen doorbetaalde alimentatie;

   • 31°. bedrag rechtstreeks betaalde alimentatie;

  • g. sector risicogroep:

   • 1°. datum aanvang sectorrisicogroep;

   • 2°. datum einde sectorrisicogroep;

   • 3°. sector;

   • 4°. risicopremiegroep;

   • 5°. aanwas in het cumulatieve premieloon sectorfonds;

   • 6°. premie sectorfonds.

Artikel 1a.2. Gegevens opgave bij onjuiste of onvolledige aangifte

De opgave, bedoeld in artikel 28a, eerste lid en tweede lid, aanhef en onderdelen a tot en met d, van de Wet op de loonbelasting 1964, bevat de gegevens, genoemd in artikel 1a.1.

Artikel 1a.3. Gegevens opgave bij verwijtbaar onjuiste of onvolledige aangifte over verstreken kalenderjaar (jaarloonopgave) [Vervallen per 01-01-2017]

Hoofdstuk 2. Slotbepalingen

Artikel 2.1. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 2.2. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gegevensuitvraag loonaangifte.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers