Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering onderwijs[Regeling vervallen per 01-01-2014.]

Geldend van 23-03-2012 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 03 maart 2012, nr. WJZ/355918 (10191) tot vaststelling van een regeling tot uitvoering van hoofdstuk 5 afdrachtvermindering onderwijs van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering onderwijs)

Hoofdstuk 1. Algemeen [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 1. Begripsbepaling [Vervallen per 01-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Procedure afgifte verklaringen [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 2. Aanvraag verklaring [Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De minister verstrekt een verklaring op aanvraag van de inhoudingsplichtige.

 • 2 Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het aanvraagformulier, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

 • 3 Een aanvraag inzake de vergelijking van een buitenlandse opleiding met een MBO-opleiding respectievelijk een HBO-opleiding geeft in ieder geval inzicht in de vooropleiding die toegang geeft tot de opleiding.

 • 4 Een aanvraag inzake de vergelijking van een buitenlandse opleiding met een MBO-opleiding geeft daarnaast in ieder geval inzicht in:

  • a. het vakkenpakket waaruit de opleiding bestaat;

  • b. de hoeveelheid lesuren waaruit de opleiding is opgebouwd; en

  • c. het aandeel van de beroepspraktijkvorming, als onderdeel van de opleiding.

Artikel 3. Gelijkwaardigheid buitenlandse opleidingen [Vervallen per 01-01-2014]

De minister beoordeelt een buitenlandse opleiding als gelijkwaardig aan een Nederlandse opleiding op het niveau van een MBO-, respectievelijk HBO-opleiding, indien de buitenlandse opleiding in dat land is erkend en het niveau vergelijkbaar is met een Nederlandse opleiding.

Artikel 4. Vermelding ingangsdatum afdrachtvermindering [Vervallen per 01-01-2014]

De minister vermeldt in de verklaring de datum, bedoeld in artikel 14a, vijfde lid, van de wet.

Hoofdstuk 3. Inlichtingen inzake de werking van hoofdstuk 5 van de wet [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 5. Aanwijzing instanties belast met het verschaffen van inlichtingen [Vervallen per 01-01-2014]

De colleges van bestuur van de universiteiten, het algemeen bestuur van NWO en het algemeen bestuur van de KNAW zijn belast met het verschaffen van inlichtingen ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in de werking van hoofdstuk 5 van de wet.

Artikel 6. Soort inlichtingen [Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Het college van bestuur van een universiteit verstrekt voor 1 juli van elk kalenderjaar met betrekking tot de werknemer die op 31 december van het daaraan voorafgaande kalenderjaar is aangesteld als assistent in opleiding of promovendus bij een universiteit als bedoeld in artikel 14, eerste lid onderdeel b, van de wet, onderscheidenlijk een privaatrechtelijke rechtspersoon of de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), bedoeld in artikel 14 eerste lid onderdeel c, van de wet, de navolgende inlichtingen:

  • a. de naam van de universiteit;

  • b. binnen welke van de wetenschapsgebieden betrokkene onderzoek verricht;

  • c. het geslacht van betrokkene;

  • d. het soort bedrijf ten behoeve waarvan betrokkene onderzoek verricht.

 • 2 Het algemeen bestuur van NWO en het algemeen bestuur van de KNAW verstrekken elk voor 1 juli van elk kalenderjaar met betrekking tot de werknemer die op 31 december van het daaraan voorafgaande kalenderjaar als onderzoeker in opleiding in dienst is bij NWO onderscheidenlijk bij de KNAW, of als onderzoeker in opleiding in dienst is van een onder deze organisaties ressorterende onderzoekinstelling, als bedoeld in artikel 14 eerste lid onderdeel b, van de wet, aan de minister de navolgende inlichtingen:

  • a. de naam van de universiteit bij welke betrokkene voornemens is te promoveren;

  • b. binnen welke van de wetenschapsgebieden betrokkene onderzoek verricht;

  • c. het geslacht van betrokkene;

  • d. het soort bedrijf ten behoeve waarvan betrokkene onderzoek verricht.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 7. Intrekking regeling [Vervallen per 01-01-2014]

De Regeling monitoring fiscale faciliteit wetenschappelijk onderzoek wordt ingetrokken.

Artikel 8. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Artikel 9. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering onderwijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage behorende bij artikel 2, tweede lid [Vervallen per 01-01-2014]

Bijlage 249972.png
Bijlage 249973.png