Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit verlenging besluit- en vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Syrië[Regeling vervallen per 20-03-2013.]

Geldend van 21-03-2012 t/m 19-03-2013

Besluit van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 11 januari 2012, nr. 2011-2000596428, tot verlenging van het besluit- en vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Syrië

De Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel;

Gelet op artikel 43, aanhef en onder a, en artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000;

Overwegende:

  • dat naar verwachting voor een korte periode onzekerheid zal bestaan over de situatie in Syrië en op grond daarvan redelijkerwijs niet kan worden beslist of de aanvraag op een van de gronden, genoemd in artikel 29, van de Vreemdelingenwet 2000 kan worden toegewezen;

  • dat als gevolg hiervan het tot 6 januari 2012 geldende besluitmoratorium verlengd zal worden voor een periode van zes maanden tot en met 6 juli 2012;

  • dat in deze situatie eveneens het tot 7 januari 2012 geldende vertrekmoratorium verlengd zal worden, eveneens tot en met 6 juli 2012;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 20-03-2013]

De termijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt op grond van artikel 43, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet 2000, voor vreemdelingen afkomstig uit Syrië, die een aanvraag indienen of hebben ingediend tot verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel, verlengd met één jaar.

Artikel 2 [Vervallen per 20-03-2013]

De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor deze bepaalde groep vreemdelingen afkomstig uit Syrië voor de duur van het vertrekmoratorium niet beëindigd of opnieuw verleend op grond van artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 3, derde lid, aanhef en onder h, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers 2005 en andere categorieën vreemdelingen 2005.

Artikel 3 [Vervallen per 20-03-2013]

De artikelen 1 en 2 van dit besluit zijn niet van toepassing op vreemdelingen afkomstig uit Syrië op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30, dan wel artikel 31, tweede lid, onderdeel h, i en k, van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 4 [Vervallen per 20-03-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 7 januari 2012.

De

Minister

voor Immigratie en Asiel,

G.B.M. Leers