Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2012[Regeling vervallen per 01-03-2013.]

Geldend van 03-03-2012 t/m 28-02-2013

Regeling van het College voor examens van 14 februari 2012, nummer Cve-12.00078, houdende regels voor het aanwijzen van vakken waarin het centraal examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het College voor examens (Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2012)

Artikel 1 [Vervallen per 01-03-2013]

Het College voor examens neemt in het tweede tijdvak het centraal examen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., af in de vakken vermeld in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2 [Vervallen per 01-03-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 maart 2013.

Artikel 3 [Vervallen per 01-03-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het

College voor examens,

namens deze:

de voorzitter,

H.W. Laan

Bijlage [Vervallen per 01-03-2013]

Bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2012, van 14 februari 2012, nummer Cve-12.00078.

Vak \ niveau

basis-beroepsgerichte leerweg

kader-beroepsgerichte leerweg1

gemengde leerweg

theoretische leerweg

h.a.v.o. vernieuwde profielen

v.w.o. vernieuwde profielen

 

v.m.b.o

v.m.b.o

v.m.b.o

v.m.b.o

   

aardrijkskunde BB papier

x

         

Arabisch

x

x

x

x

x

x

biologie BB papier

x

         

dans2

   

x

x

   

drama2

   

x

x

   

Duits BB papier

x

         

economie BB papier

x

         

economie (bezemexamen oude programma)

       

x

 

Engels papier

x

         

Frans 3

x

x

       

Fries

   

x

x

x

x

geschiedenis BB papier

x

         

geschiedenis (pilot)

       

x

x

Grieks

         

x

handvaardigheid

       

x

x

maatschappijleer II BB papier

x

         

Muziek4

   

x

x

x

x

nask 1 BB papier

x

         

Nederlands papier

x

         

Russisch

       

x

x

Spaans

x

x

x

x

 

x

tekenen

       

x

x

textiele vormgeving

       

x

x

Turks

x

x

x

x

x

x

wiskunde papier

x

         

1 Dit rooster geldt niet voor scholen die deelnemen aan de ‘Flexibele en digitale c.e.’s algemene vakken KB’. In de Voorlichtingsbrochure ‘Flexibele en digitale centrale examens 2012’ staat op welke wijze deze scholen inhalen en herkansen organiseren. Zie de Septembermededeling paragraaf I.4.1 op Examenblad.nl.

2 De vakken dans GT en drama GT worden in het tweede tijdvak afgenomen in ExamenTester. Dit als gevolg van het feit dat het ET-examen in 2011 standaard is bij dans GT en drama GT. Zie voorlichtingsbrochure ‘digitale centrale examens 2012 op een vast moment’. Zie de September mededeling paragraaf I.4.1 op Examenblad.nl.

3 Het betreft Frans KB voor die scholen die niet met alle algemene vakken deelnemen aan de digitale centrale examens KB. Frans BB en KB worden afgenomen met behulp van de computer.

4 Muziek vmbo GT wordt in het tweede tijdvak als aangewezen vak afgenomen op papier met behulp van ExamenTester zoals aangegeven in de voorlichtingsbrochure ‘digitale centrale examens 2012 op een vast moment’. Zie de Septembermededeling paragraaf I.4.1 op Examenblad.nl.

GL beroepsgericht

   

GL vmbo

     

transport en logistiek

   

x

     

voertuigentechniek

   

x