Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2012[Regeling materieel uitgewerkt per 15-02-2014.]

Geldend van 15-02-2012 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 30 januari 2012, houdende vaststelling van het premiepercentage voor de algemene wet bijzondere ziektekosten 2012

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, wordt voor het jaar 2012 vastgesteld op 12,15.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner