Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012

Geldend van 24-01-2012 t/m heden

Besluit van het Commissariaat voor de Media van 24 januari 2012 houdende beleidsregels omtrent de verlening van toestemming aan natuurlijke of rechtspersonen om door middel van een omroepzender een omroepdienst voor een bijzonder doel te verzorgen dat een beperkt bereik heeft of van beperkte duur is (Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012)

Het Commissariaat voor de Media,

Gelet op de artikelen 6.9, 7.11 en 7.12 van de Mediawet 2008;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Strekking van de regeling

De beleidsregels vastgesteld in deze regeling hebben betrekking op het wettelijke voorschrift dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Evenementenzender

Een toestemming om via een omroepzender een omroepdienst voor een bijzonder doel te verzorgen die een beperkt bereik en een beperkte duur heeft kan worden verleend onder de volgende voorwaarden:

 • a. het bijzondere doel heeft betrekking op het ter plekke verslag doen van, of anderszins ondersteunend zijn aan, een evenement dat een relatie heeft met het beperkte uitzendgebied;

 • b. onder evenement wordt in dit geval verstaan een niet met het oog op het verkrijgen van de toestemming incidenteel georganiseerde openbare of besloten culturele manifestatie, muziekuitvoering, podiumvoorstelling, filmvoorstelling, sportwedstrijd, sportevenement, beurs, festiviteit, georganiseerde bijeenkomst, of soortgelijke gebeurtenis waarbij publiek aanwezig is dat al dan niet voor toegang heeft betaald;

 • c. het bereik van de omroepdienst dient zoveel mogelijk beperkt te zijn tot de locatie waar het evenement plaatsvindt en

 • d. de duur van de omroepdienst dient zoveel mogelijk beperkt te zijn tot de dagen en uren dat het evenement plaatsvindt;

Artikel 3

Ten aanzien van de inhoud van de omroepdienst die op grond van de in artikel 2 bedoelde toestemming wordt verzorgd gelden dezelfde reclamebepalingen als die gelden voor de inhoud van de omroepdienst die op grond van een toestemming voor een commerciƫle omroepdienst wordt verzorgd.

Artikel 4. Bedrijfsondersteunende dienst

Een toestemming om via een omroepzender een omroepdienst voor een bijzonder doel te verzorgen die een beperkt bereik heeft kan worden verleend onder de volgende voorwaarden:

 • a. het bijzondere doel heeft betrekking op een ondersteunende dienst ten behoeve van de reguliere, bedrijfsmatige activiteit(en) van de toestemmingvragende natuurlijke of rechtspersoon;

 • b. onder een bedrijfsondersteunende dienst wordt in dit geval verstaan het verzorgen van een omroepdienst die onlosmakelijk verbonden is met en een noodzakelijke ondersteuning is van een of meerdere activiteiten die de toestemmingvragende natuurlijke of rechtspersoon regulier in het kader van zijn bedrijf uitoefent;

 • c. de omroepdienst is bestemd voor degenen die aanwezig zijn op het (aaneengesloten) terrein of in het gebouw waar de toestemmingvragende natuurlijke of rechtspersoon de activiteit(en) in het kader van zijn bedrijf uitoefent;

 • d. de toestemming geldt voor een jaar en kan jaarlijks op aanvraag worden verlengd;

 • e. de toestemming wordt niet verleend aan overheidsinstellingen, publieke media-instellingen en commerciĆ«le media-instellingen.

Artikel 5

Ten aanzien van de inhoud van de omroepdienst die op grond van de in artikel 4 bedoelde toestemming wordt verzorgd geldt dat het niet is toegestaan reclameboodschappen van derden uit te zenden.

Artikel 6. Slotbepaling

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 24 januari 2012.

 • 3 Deze regeling wordt aangehaald als Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012.

 • 4 Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl).

Commissariaat voor de Media,

T. Bahlmann,

voorzitter.

E. Eljon,

commissaris.

Bijlage Beleidsregels toestemming programma voor bijzonder doel 2012

Artikel 6.9 Mediawet 2008

 • 1. Het Commissariaat kan aan natuurlijke of rechtspersonen toestemming verlenen voor het via een omroepzender verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur.

 • 2. Het Commissariaat kan aan de toestemming voorschriften verbinden.