Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2012[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2013.]

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 26 oktober 2011, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de runder- en kalversector voor het jaar 2012 (Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2012)

Artikel 1

Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 en verstaat voorts onder:

a.

fonds afzetbevordering

:

fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds afzetbevordering (PVV) 2005;

b.

fonds gezondheidszorg

:

fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds gezondheidszorg (PVV) 2005;

c.

fonds kwaliteitsverbetering

:

fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds kwaliteitsverbetering (PVV) 2005;

d.

kalf V

:

kalf dat niet ouder is dan acht maanden;

e.

kalf Z

:

kalf dat ouder is dan acht maanden.

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die in het jaar 2012 één of meer dieren slacht of doet slachten, dan wel uitvoert, is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief ten behoeve van de daarbij gegeven bestemming.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:

  • a. € 0,25 per rund, waarvan

   • € 0,15 voor het fonds afzetbevordering,

   • € 0,10 voor het fonds gezondheidszorg, en

   • € 0,00 voor het fonds kwaliteitsverbetering is bestemd.

  • b. € 0,64 per kalf V, waarvan

   • € 0,42 voor het fonds afzetbevordering,

   • € 0,11 voor het fonds gezondheidszorg, en

   • € 0,11 voor het fonds kwaliteitsverbetering is bestemd.

  • c. € 0,34 per kalf Z, waarvan

   • € 0,12 voor het fonds afzetbevordering,

   • € 0,11 voor het fonds gezondheidszorg, en

   • € 0,11 voor het fonds kwaliteitsverbetering is bestemd.

  • d. € 0,39 per jong kalf, waarvan

   • € 0,17 voor het fonds afzetbevordering,

   • € 0,11 voor het fonds gezondheidszorg, en

   • € 0,11 voor het fonds kwaliteitsverbetering is bestemd.

 • 3 Van de in het tweede lid, onder a., bedoelde heffing ten behoeve van het afzetbevorderingsfonds mag € 0,04 niet als zodanig in mindering worden gebracht op de aan de leverancier uit te betalen prijs.

 • 4 Van de in het tweede lid, onder b. en c., bedoelde heffing ten behoeve van het afzetbevorderingsfonds mag € 0,06 niet als zodanig in mindering worden gebracht op de aan de leverancier uit te betalen prijs.

 • 5 Van de in het tweede lid, onder d., bedoelde heffing ten behoeve van het afzetbevorderingsfonds mag € 0,01 niet als zodanig in mindering worden gebracht op de aan de leverancier uit te betalen prijs.

Artikel 3

Als ondernemer die uitvoert als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt aangemerkt degene die één of meer dieren

 • a. in het handelsverkeer brengt, dan wel

 • b. naar derde landen uitvoert, dan wel

 • c. aflevert aan een (rechts)persoon wiens bedrijf niet in Nederland is gevestigd, ongeacht of de ontvangst van die dieren door deze (rechts)persoon in Nederland plaatsvindt.

Artikel 4

De heffing, bedoeld in artikel 2, is niet verschuldigd voor een dier, ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap wordt aangetoond, dat:

 • a. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan drie maanden;

 • b. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan drie maanden.

Artikel 5

Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005.

Artikel 6

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2012.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2012, dan treedt zij in werking op de tweede dag na de dag van publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2012.

Zoetermeer, 26 oktober 2011

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris