Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2012[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2013.]

Geldend van 01-07-2012 t/m heden

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de leg sector voor het jaar 2012 (Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2012)

1. Begripsbepalingen

Artikel 1

Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 en verstaat voorts onder:

1. fonds voor onderzoek en ontwikkeling

:

het fonds als bedoeld in artikel 2 van de Verordening fonds voor onderzoek en ontwikkeling (PPE) 2011;

2. fonds afzetbevordering

:

het fonds als bedoeld in artikel 2 van de Verordening fonds voor afzetbevordering (PPE) 2011;

3. fonds voor kwaliteitsverbetering

:

het fonds als bedoeld in artikel 2 van de Verordening fonds voor kwaliteitsverbetering (PPE) 2011;

4. M.g. fonds

:

het fonds als bedoeld in artikel 2 van de Verordening financieringsfonds ten behoeve van het ruimen van met M.g. besmette ouderdieren leg- en vleesrassen kippen (PPE) 2003 of diens rechtsopvolger;

5. gezondheidszorgfonds

:

het fonds als bedoeld in artikel 2 van de Verordening fonds gezondheidszorg (PPE) 2011.

2. Broedeieren en eendagskuikens

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die in het kalenderjaar 2012 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren:

  • a. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee € 0,00389 per ingelegd broedei,

  • b. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van gebruikspluimvee € 0,00119 per ingelegd broedei.

Artikel 3

 • 1 De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot grootmoederdieren, moederdieren of gebruikspluimvee is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2012 geplaatste eendagskuikens.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor legrassen kippen:

  • a. € 0,01463 per eendagskuiken in geval van opfok grootmoederdieren,

  • b. € 0,01185 per eendagskuiken in geval van opfok moederdieren,

  • c. € 0,00425 per eendagskuiken in geval van opfok gebruikspluimvee.

Artikel 4

 • 1 De ondernemer die een opfokvermeerderingsbedrijf uitoefent is over het kalenderjaar 2012 aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd ten behoeve van het M.g. fonds.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor tot geslachtsrijpe moederdieren op te fokken eendagskuikens op opfokbedrijven € 0,01765 per kuiken.

3. Grootmoederdieren en moederdieren

Artikel 5

 • 1 De ondernemer die grootmoederdieren of moederdieren houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2012 gehouden moederdieren voor legrassen kippen.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor legrassen kippen:

  • a. € 0,49542 per grootmoederdier,

  • b. € 0,0917 per moederdier.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing is éénmaal gedurende het leven van een grootmoederdier of moederdier van legrassen kippen verschuldigd, en wel:

  • a. zodra het grootmoederdier of moederdier is geplaatst, of

  • b. zodra het grootmoederdier of moederdier de leeftijd van 20 weken heeft bereikt, in het geval het in het bedrijf van oorsprong in productie wordt genomen.

Artikel 6

 • 1 De ondernemer die een vermeerderingsbedrijf uitoefent is over het kalenderjaar 2012 aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd ten behoeve van het M.g. fonds.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor legrassen kippen op de vermeerderingsbedrijven € 0,07162 per moederdier.

 • 3 Indien de functies van opfok- en vermeerderingsbedrijf binnen één bedrijf worden uitgeoefend, is het in het tweede lid genoemde tarief verschuldigd wanneer de moederdieren 20 weken oud zijn.

4. Legkippen

Artikel 7

 • 1 De ondernemer die legkippen houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2012 gehouden legkippen tegen een tarief van € 0,04625 per legkip.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing is gedurende het leven van een legkip éénmaal verschuldigd, en wel:

  • a. zodra de legkip is geplaatst, of

  • b. zodra de legkip de leeftijd van 18 weken heeft bereikt.

5. Eieren

Artikel 8

 • 1 De houder van een pakstation is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2012 afgeleverde eieren tegen een tarief van € 0,0000343 per ei.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing is niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij:

  • a. niet in Nederland zijn geproduceerd, of

  • b. gesorteerd ontvangen zijn van een andere houder van een pakstation, als zodanig geregistreerd bij het productschap, of

  • c. afgeleverd zijn aan een eiproductenfabrikant.

6. Eiproducten

Artikel 9

 • 1 De eiproductenfabrikant is over de door hem ontvangen en tot eiproduct verwerkte eieren een bestemmingsheffing verschuldigd tegen een tarief van € 0,0001 per kilogram tot eiproduct verwerkte eieren.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing is niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij niet in Nederland zijn geproduceerd.

7. Overige bepalingen

Artikel 10

De bestemmingsheffingen, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 9, zijn bestemd voor de fondsen overeenkomstig de nadere verdeling zoals opgenomen in de bijlage.

Artikel 11

Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005.

Artikel 12

Het is de voorzitter niet toegestaan de in deze verordening bedoelde heffingen aan de ondernemer op te leggen, indien hieraan niet een door de Europese Commissie goedgekeurde steunmaatregel ten grondslag ligt.

8. Slotbepalingen

Artikel 13

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2012.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2012, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2012.

Zoetermeer, 3 november 2011

B.J. Krouwel

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Bijlage

Nadere verdeling van de heffingen naar fondsen, zoals bedoeld in artikel 10 van de Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2012

LEGSECTOR

grondslag heffing

heffingseenheid

 

Verdeling van de bestemmingsheffingen over de fondsen:

heffingstarief

O & O / Kwaliteit

afzetbevordering

Mg bestrijding

gezondheidszorg

artikel

   

2, lid 2, a

inleggen broedeieren, ter verkrijging fok-/vermeerderingsplvee

per stuk

0,00389

0,00033

   

0,00356

2, lid 2, b

inleggen broedeieren, ter verkrijging gebruikspluimvee

per stuk

0,00119

0,00009

   

0,0011

3, lid 2, a

plaatsen eendagskuikens opfok grootmoederdieren

per stuk

0,01463

0,00017

   

0,01446

3, lid 2, b

plaatsen eendagskuikens opfok moederdieren

per stuk

0,01185

0,00185

   

0,01

3, lid 2, c

plaatsen eendagskuikens opfok gebruikspluimvee

per stuk

0,00425

0,00095

   

0,0033

4, lid 2

plaatsen eendagskuikens opfok moederdieren

per stuk

0,01765

   

0,01765

 
5, lid 2, a

houden grootmoederdieren

per stuk

0,49542

0,00596

   

0,48946

5, lid 2, b

houden moederdieren

per stuk

0,0917

0,0117

   

0,08

6, lid 2

houden moederdieren

per stuk

0,07162

   

0,07162

 
7, lid 1

houden legkippen

per stuk

0,04625

0,013

0,02

 

0,01325

8, lid 1

afgeleverde gesorteerde eieren

per stuk

0,0000343

0,000023

0,0000113

   
9, lid 1

tot eiproduct verwerkte eieren

per kg eieren

0,0001

0,0001