Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke vrijstelling ontsmetting voorjaarsplantgoed bloembollenteelt[Regeling vervallen per 16-03-2012.]

Geldend van 19-01-2012 t/m 15-03-2012

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 januari 2012, nr. 253868 houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor de ontsmetting van bepaalde bloembolgewassen met Formaline (Tijdelijke vrijstelling ontsmetting voorjaarsplantgoed 2012 bloembollenteelt)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelezen het verzoek van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur van 14 november 2011;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 16-03-2012]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Formaline 37% ter bestrijding van plantpathogene bacteriën door middel van een dompelbehandeling ten behoeve van de vermeerderingsteelt van vroeg in dit voorjaar te planten bloembollen en -knollen.

Artikel 2 [Vervallen per 16-03-2012]

In afwijking van artikel 1 is deze vrijstelling niet van toepassing op de ontsmetting van bloembollen en -knollen van de gewassen lelie, dahlia en gladiool.

Artikel 3 [Vervallen per 16-03-2012]

De vrijstelling is voorts slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 4 [Vervallen per 16-03-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 16 maart 2012.

Artikel 5 [Vervallen per 16-03-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ontsmetting voorjaarsplantgoed bloembollenteelt.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 januari 2012

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
voor deze:

directeur-Generaal van Agro,

J.P. Hoogeveen MPA

Bijlage Wettelijk gebruiksvoorschrift [Vervallen per 16-03-2012]

Middelnaam: Formaline (bevat 37% Formaldehyde en 8% Methanol)

 • 1. Toegestaan is uitsluitend het gebruik van formaline ter bestrijding van plantpathogene bacteriën door middel van een dompelbehandeling ten behoeve van de vermeerderingsteelt van vroeg in dit voorjaar te planten bloembollen en -knollen met uitzondering van lelie, dahlia en gladiool.

 • 2. De toepassingsperiode waarin formaldehyde mag worden gebruikt loopt van de inwerkingtreding van het vrijstellingsbesluit tot en met 15 maart 2012.

 • 3. Toepassing in vroegin dit voorjaar te planten bloembolgewassen, zoals Allium molly, Ismene, Leucojum, Sprekelia, Galtonia, Amaryllis, Nerine, Lycoris, Hippeastrum, Eucomis, Brodiaea, Ornithogalum, Knolbegonia, Eremurus en Zantedeschia, maar niet voor de behandeling van bloembollen en knollen van de gewassen lelie, dahlia en gladiool.

 • 4. Dosering: 0,5 % (0,5 liter Formaline oplossen in 100 liter water)

  In geval van voorweken:

  • a. Maximale dosering: 0,5%;

  • b. De lengte van het voorweken is afhankelijk van het bolgewas en de cultivar.

   Raadpleeg voor de juiste dosering en juiste duur van het dompelen en voorweken de toepassingsrichtlijnen van de voorlichting.

 • 5. Formaline mag uitsluitend worden gebruikt indien de behandelde partij niet meer gesorteerd hoeft toe worden.

 • 6. Toepassing van Formaline is uitsluitend toegestaan indien:

  • a. Medewerkers, zonder adequate ademhalingsbescherming, tijdens het aanmaken van de dompelvloeistof, het vullen van het dompelbad, het laden van de bollen in het dompelbad, het dompelen, het lossen van de bollen uit het dompelbad en het drogen niet worden blootgesteld aan een overschrijding van de wettelijke grenswaarde van Formaldehyde (TGG-15 min 0,5 mg/m3 en 0,15 mg/m3 (8 uur) of die van Methanol (TGG 133 mg/m3 (8 uur);

  • b. Medewerkers geschikte beschermende kleding en handschoenen van nitryl of butylrubber dragen;

  • c. Medewerkers geschikte handschoenen dragen indien men werkt met behandelde bollen. Indien huidreacties optreden ten gevolge van overgevoeligheid voor formaline, dient betrokkene niet meer met dit product te werken;

  • d. In de ruimte bij het dompelbad dienen tijdens de toepassing (laden/lossen bollen in en uit het dompelbad, aanmaken dompelvloeistof) alle aanwezige medewerkers adequate ademhalingsbescherming te dragen, te weten: een volgelaatsmasker voorzien van een grijze filterbus met codeletter B of onafhankelijke ademhalingsbescherming;

  • e. Het dompelbad dient voorzien te zijn van een adequate afzuiging naar buiten;

  • f. De ruimte waarin het dompelbad staat dient ruim geventileerd te worden tijdens het gebruik van formaline.

 • 7. Uitsluitend toepassen in het dompelbad indien:

  • a. De behandelruimte met het dompelbad door compartimentering volledig gescheiden is van andere ruimten in hetzelfde gebouw, waar tijdens het dompelen andere werkzaamheden plaatsvinden (zoals sorteren en inpakken), of

  • b. Andere werkzaamheden (zoals sorteren en inpakken) in hetzelfde gebouw waar de dompelinstallatie staat opgesteld niet plaatsvinden op een tijdstip waarop de dompelinstallatie in gebruik is.

 • 8. Een formaline bevattend dompelbad dient buiten de gebruiksperiode luchtdicht afgedekt te worden om verdamping van formaline te voorkomen.

 • 9. Bij het drogen van de behandelde bollen:

  • a. Mag de ruimte niet betreden worden door mensen zonder adequate ademhalingsbescherming;

  • b. Moet de ruimte voldoende geventileerd worden en moet de drooglucht naar buiten afgevoerd worden;

  • c. Mag er in aanpalende ruimten alleen gewerkt worden indien de concentratie aan Formaldehyde en Methanol onder de wettelijke grenswaarden blijven.

 • 10. Bij bewaring van behandelde bollen: de bewaarruimte ventileren om eventuele formaline uit nadampende bollen te verwijderen.

 • 11. De betrokken medewerker wordt voorafgaand aan het gebruik van het middel in kennis gesteld van bovenstaande voorschriften en onderstaande gevaars- en veiligheidswaarschuwingen:

  • a. Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid;

  • b. Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten;

  • c. Veroorzaakt brandwonden;

  • d. Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten;

  • e. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid;

  • f. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen;

  • g. Bij een ongeval

   of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen);

  • h. Volg de gebruiksvoorschriften om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

 • 12. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik, dat wil zeggen door een persoon die houder is van een bewijs van vakbekwaamheid gewasbeschermingsmiddelen.