Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening prijswaarneming runderen (PVV) 2011[Regeling vervallen per 22-06-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]

Geldend van 18-12-2011 t/m 31-12-2013

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 26 oktober 2011, houdende voorschriften betreffende de prijswaarneming van runderen (Verordening prijswaarneming runderen (PVV) 2011)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op de artikelen 93, 102 en 104, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, de artikelen 10 en 11 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;

Gelet op Verordening (EG) Nr. 1249/2008 van de Commissie van 10 december 2008 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de communautaire indelingsschema's voor runder-, varkens- en schapenkarkassen en voor de mededeling van de prijzen daarvan (Pb L 337) en Verordening (EG) Nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (Pb L 299);

Gehoord de Adviescommissie Runderen;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 22-06-2014]

Deze verordening neemt de begripsbepalingen over van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2011 en verstaat voorts onder:

a. exploitant van een slachthuis

:

ondernemer die een slachthuis exploiteert waarin jaarlijks ten minste 20.000 runderen worden geslacht;

b. grossier

:

ondernemer die jaarlijks ten minste10.000 runderen in een slachthuis laat slachten;

c. deelnemersnummer

:

nummer dat door het productschap is toegekend aan de ondernemer die is geregistreerd in het kader van de prijswaarneming runderen;

d. koppel-identificatie

:

nummer dat door de ondernemer wordt toegekend aan een groep slachtrunderen die afkomstig is van één herkomstbedrijf en op hetzelfde tijdstip ter slacht wordt aangeboden.

Artikel 2 [Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 De exploitant van een slachthuis en de grossier doen met betrekking tot alle voor hun rekening geslachte runderen een juiste en volledige melding aan het productschap ter zake van de volgende gegevens:

  • de marktprijs, zijnde het aankoopbedrag franco abattoir, exclusief BTW;

  • het deelnemersnummer;

  • de categorie;

  • het warm geslacht gewicht in kilogrammen;

  • de technische kwaliteitsklasse;

  • de administratieve kwaliteitsklasse;

  • de koppel-identificatie;

  • de identificatiecode;

  • de slachtdatum.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde gegevens worden gemeld overeenkomstig het bij het productschap op te vragen “Protocol aanleveren gegevens Prijswaarneming runderen”.

 • 3 De exploitant van een slachthuis en de grossier doen uiterlijk elke woensdag om 09.00 uur per e-mail melding aan het productschap van de in het eerste lid vermelde gegevens over de periode van maandag tot en met zondag die direct aan die woensdag is voorafgegaan.

Artikel 3 [Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 Het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt namens het productschap uitgeoefend door toezichthouders die hiervoor door het bestuur bij besluit zijn aangewezen.

 • 2 De in het kader van deze verordening te verrichten administratieve controles worden namens het productschap uitgeoefend door de controleorganisatie die hiervoor door het bestuur bij besluit is aangewezen.

 • 3 De exploitant van een slachthuis en de grossier zijn gehouden de in het eerste lid bedoelde toezichthouders en de in het tweede lid bedoelde controleorganisatie:

  • a. al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, die nodig zijn voor de vervulling van hun taak,

  • b. inzage te geven of te doen geven in die boeken en bescheiden, die nodig zijn voor de vervulling van hun taak,

  • c. te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot hun bedrijfsruimten, en

  • d. alle medewerking te verlenen ter vervulling van de aan hun opgedragen taak.

 • 4 De in het eerste lid bedoelde toezichthouders zijn bevoegd berechtingsrapporten op te maken ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling van overtredingen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.

Artikel 4 [Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens omtrent ondernemingen worden in handen gesteld van de voorzitter van het productschap. Zij worden, behoudens aan personeelsleden van het secretariaat van het productschap en ten behoeve van de handhaving van het bepaalde in deze verordening, niet verder bekendgemaakt.

 • 2 De door de voorzitter aangewezen diensten en personen dienen, ter bescherming van de privacy van de ondernemer, vertrouwelijk en op verantwoorde wijze om te gaan met de uit hoofde van het toezicht verkregen gegevens.

Artikel 5 [Vervallen per 22-06-2014]

Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld zoals voorzien in de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004.

Artikel 6 [Vervallen per 22-06-2014]

De Verordening prijswaarneming runderen 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 7 [Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening prijswaarneming runderen (PVV) 2011.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 26 oktober 2011

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris