Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Ondermandaatbesluit directie Nederlandse emissieautoriteit Infrastructuur en Milieu 2012

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Besluit van de directeur Nederlandse emissieautoriteit van 22 december 2011, nr. IenM/BSK-2011/174685, houdende de verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging (Ondermandaatbesluit directie Nederlandse emissieautoriteit Infrastructuur en Milieu 2012)

Artikel 1. : Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. : Verlening ondermandaat

Aan de afdelingshoofden worden de aan de directeur verleende bevoegdheden, voor zover die behoren bij hun taken, in ondermandaat verleend.

Artikel 3. : Omvang ondermandaat

Het in artikel 2 verleende ondermandaat omvat niet de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaar.

Artikel 4. : Volmacht en machtiging

Het in artikel 2 verleende ondermandaat omvat overeenkomstig artikel 30 van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012 tevens de doorverlening van volmacht en machtiging.

Artikel 5. : Uitoefening ondermandaat, volmacht en machtiging

De uitoefening van bevoegdheden die bij dit besluit zijn verleend, geschiedt met in achtneming van de artikelen 31 tot en met 34 van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012.

Artikel 6. : Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 7. : Titel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit directie Nederlandse emissieautoriteit Infrastructuur en Milieu 2012.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 22 december 2011

De directeur Nederlandse Emissieautoriteit,

M.M.J. Allessie