Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen[Regeling materieel uitgewerkt per 01-04-2014.]

Geldend van 01-04-2012 t/m heden

Wet van 8 december 2011 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Algemene Ouderdomswet de dag waarop het ouderdomspensioen ingaat te stellen op de dag waarop de belanghebbende de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en andere wetten daarop aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet

[Red: Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel II. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet

[Red: Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel III. Wijziging van de Liquidatiewet ongevallenwetten

[Red: Wijzigt de Liquidatiewet ongevallenwetten.]

Artikel IV. Wijziging van de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria

[Red: Wijzigt de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria.]

Artikel V. Wijziging van de Toeslagenwet

[Red: Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel VI. Wijziging van de Werkloosheidswet

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel VII. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel VIII. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel IX. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel X. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.]

Artikel XI. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel XII. Wijziging van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

[Red: Wijzigt de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.]

Artikel XIII. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

[Red: Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel XIV. Wijziging van de Ziektewet

[Red: Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel XV. Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

[Red: Wijzigt de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.]

Artikel XVI. Wijziging van de Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960

[Red: Wijzigt de Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960.]

Artikel XVII. Wijziging van de TNO-wet

[Red: Wijzigt de TNO-wet.]

Artikel XVIII. Wijziging van de Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds

[Red: Wijzigt de Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds.]

Artikel XIX. Wijziging van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

[Red: Wijzigt de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.]

Artikel XX. Wijziging van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945.]

Artikel XXI. Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945.]

Artikel XXII. Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XXIII. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 8 december 2011

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de tiende januari 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten