Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2012

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Besluit van de Bestuurskamer van 31 oktober 2011, houdende mandatering aan de secretaris van de Bestuurskamer van de bevoegdheden van de Bestuurskamer in het kader van de heffing op grond van artikel 46a van de Wet op de ondernemingsraden (Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2012)

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

§ 2. Mandaatverlening

Artikel 2

  • 1

De secretaris kan namens de Bestuurskamer besluiten nemen op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening.

  • 2

De secretaris kan ondermandaat verlenen.

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 3

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de verordening in werking treedt.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2012.

Den Haag, 31 oktober 2011

A.H.G.. Rinnooy Kan

voorzitter

E.A. van Bonzel

secretaris