Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Warenwetregeling Vrijstelling vitaminepreparaten

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 december 2011, nr. VGP 3096624, houdende wijziging van de Warenwetregeling Vrijstelling vitaminepreparaten inzake vitamine D

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 16, eerste en vierde lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Warenwetregeling Vrijstelling vitaminepreparaten.]

Artikel II

Vitaminepreparaten die voldoen aan de Warenwetregeling Vrijstelling vitaminepreparaten zoals die onmiddellijk voor de inwerkingtreding van deze regeling luidde, mogen worden verhandeld tot en met uiterlijk 31 december 2012.

Artikel III

Deze regeling treeft in werking met ingang van 1 januari 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers