Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst Monumentenzorg voor het Ministerie van OC&W vanaf 1945

Geldend van 06-01-2012 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Monumentenzorg voor het Ministerie van OC&W vanaf 1945

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 8 december 2011, nr. aca-2011.06264/2);

Besluit:

Artikel 2

De ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Monumentenzorg over de periode vanaf 1945’ (vastgesteld bij beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, nr. C/S/03/673 d.d. 12 maart 2003 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 70 d.d. 9 april 2003)) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 19 december 2011

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

de algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl.]