Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling intrekking Subsidieregeling vorming en scholing raadsleden

Geldend van 05-01-2012 t/m heden

Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 januari 2012, nr. 2011-2000560883, houdende intrekking van de Subsidieregeling vorming en scholing raadsleden

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 12 van de Wet overige BZK-subsidies;

Besluit:

Artikel II

Bezwaar- en beroepsprocedures met betrekking tot besluiten genomen op grond van de Subsidieregeling vorming en scholing raadsleden vinden plaats overeenkomstig die regeling.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 23 december 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W.E. Spies