Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aansluiting bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK

Geldend van 03-01-2012 t/m heden

Besluit van 15 augustus 2011, nr. 3589139, houdende aansluiting bij bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Overwegende dat het wenselijk is voor de behandeling van bezwaren inzake personele aangelegenheden bij het Ministerie van Algemene Zaken, gebruik te maken van de bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK als bedoeld in het Besluit instelling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK;

Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gehoord het Departementaal Georganiseerd Overleg als bedoeld in artikel 113 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

§ 2. De Commissie BZK

Artikel 2

De Commissie BZK adviseert de minister over de te nemen beslissing op een bezwaar van een medewerker.

Artikel 3

Het besluit instelling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK is van toepassing.

Artikel 4

Van de voordrachten van de minister in het kader van artikel 3, vierde lid, tweede en derde volzin, van het Besluit instelling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK, vindt er ten minste één plaats op basis van een voordracht door het Departementaal Georganiseerd Overleg van het ministerie van Algemene Zaken.

§ 3. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 5

Over bezwaren waar de bezwarencommissie personele aangelegenheden AZ bij de inwerkingtreding van dit besluit nog geen advies heeft uitgebracht, adviseert de Commissie BZK.

Artikel 6

Het besluit van 1 juli 1996 (nr. 96-065) tot instelling van de bezwarencommissie personele aangelegenheden AZ wordt ingetrokken.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aansluiting bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De Minister-President,

Minister

van Algemene Zaken,
namens deze:

De Secretaris-Generaal

K.H. Ollongren,