Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit verlenging besluit- en vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Libië[Regeling vervallen per 02-01-2013.]

Geldend van 03-01-2012 t/m 01-01-2013

Besluit van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 22 december 2011, nr. 2011-2000587473, tot verlenging van het besluit- en vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Libië

De Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,

Gelet op artikel 43, aanhef en onder a, en artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000;

Overwegende:

  • dat naar verwachting voor een korte periode onzekerheid zal bestaan over de situatie in Libië en op grond daarvan redelijkerwijs niet kan worden beslist of de aanvraag op een van de gronden, genoemd in artikel 29, van de Vreemdelingenwet 2000 kan worden toegewezen;

  • dat als gevolg hiervan het tot 25 november 2011 geldende besluitmoratorium verlengd zal worden voor een periode van zes maanden tot en met 24 mei 2012;

  • dat in deze situatie eveneens het tot 25 november 2011 geldende vertrekmoratorium verlengd zal worden, eveneens tot en met 24 mei 2012;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 02-01-2013]

De termijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt op grond van artikel 43, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet 2000, voor vreemdelingen afkomstig uit Libië, die een aanvraag indienen of hebben ingediend tot verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel, verlengd met één jaar.

Artikel 2 [Vervallen per 02-01-2013]

De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor deze bepaalde groep vreemdelingen afkomstig uit Libië voor de duur van het vertrekmoratorium niet beëindigd of opnieuw verleend op grond van artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 3, derde lid, aanhef en onder h, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers 2005 en andere categorieën vreemdelingen 2005.

Artikel 3 [Vervallen per 02-01-2013]

De artikelen 1 en 2 van dit besluit zijn niet van toepassing op vreemdelingen afkomstig uit Libië op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30, dan wel artikel 31, tweede lid, onderdeel h, i en k, van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 4 [Vervallen per 02-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 25 november 2011.

De

Minister

voor Immigratie, Integratie en Asiel,

G. B. M. Leers