Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit PE[Regeling vervallen per 01-07-2013.]

Geldend van 31-12-2011 t/m 30-06-2013

Besluit permanente educatie Wbtv

Gelet op artikel 8 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2007, 375; hierna: de Wbtv), de artikelen 11, aanhef en onder b, 13 en 14 van het Besluit beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2008, 555, hierna: het Besluit btv); artikel 10 van het Besluit Uitwijklijst Wbtv (hierna: het Besluit Uitwijklijst), artikel 2.2 van de Gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv (Stb. 2009, 15358, hierna: de Gedragscode) en de Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 januari 2011 tot wijziging van de Regeling houdende aanwijzing tot bewerker en verlening van mandaat en machtiging van de Minister van Justitie aan de raad voor de rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch betreffende het register beëdigde tolken en vertalers, (Stcrt. 19 januari 2011, 1030);

Stelt de Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de Raad) het volgende Besluit permanente educatie Wbtv (hierna: het Besluit PE) vast:

De bijscholingsverplichting [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2013]

Een tolk of vertaler die is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (hierna: het Rbtv) of is geplaatst op de Uitwijklijst heeft een bijscholingsverplichting. Dat betekent dat de tolk of vertaler zijn kennis en vakbekwaamheid voortdurend op peil moet houden en uitbreiden door middel van deskundigheidsbevorderende en relevante scholingsactiviteiten.

Rbtv [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2013]

Bij een verzoek tot verlenging van de inschrijving in het Rbtv moet een tolk of vertaler aantonen dat hij of zij gedurende de vijf jaar vanaf de datum van inschrijving in het Rbtv de kwaliteit van zijn of haar beroepsuitoefening op het vereiste niveau heeft gehouden doordat hij of zij minstens 80 PE-punten heeft gehaald met scholingsactiviteiten, zoals bedoeld in artikel 1 van dit besluit (hierna: PE-punten), ongeacht in welk jaar binnen de periode van inschrijving de PE-punten zijn behaald.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2013]

Van de in artikel 2 genoemde 80 PE-punten moeten minimaal 40 PE-punten betrekking hebben op het volgen van scholingsactiviteiten gericht op verhoging van de inhoudelijke kwaliteit van de beroepsuitoefening (de categorie a t/m d van artikel 11 van dit besluit).

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2013]

Indien in de periode van vijf jaar inschrijving meer dan 80 PE-punten zijn behaald, kan bij een verlenging van de inschrijving een overschot niet worden meegenomen naar een volgende periode van inschrijving.

Uitwijklijst [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2013]

Bij een verzoek tot verlenging van de plaatsing op de Uitwijklijst moet een tolk of vertaler aantonen dat hij of zij gedurende de drie jaar vanaf datum van plaatsing op de Uitwijklijst de kwaliteit van zijn of haar beroepsuitoefening op het vereiste niveau heeft gehouden doordat hij of zij minstens 48 PE-punten heeft gehaald met scholingsactiviteiten, zoals bedoeld in artikel 1 van dit besluit, ongeacht in welk jaar binnen de periode van plaatsing de PE-punten zijn behaald.

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-2013]

Van de in artikel 5 genoemde 48 PE-punten moeten minimaal 24 PE-punten betrekking hebben op het volgen van scholingsactiviteiten gericht op verhoging van de inhoudelijke kwaliteit van de beroepsuitoefening (de categorie a t/m d van artikel 11 van dit besluit).

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2013]

Een tolk of vertaler die vóór 1 januari 2010 op de Uitwijklijst is geplaatst, moet bij een verzoek tot verlenging van de plaatsing op de Uitwijklijst aantonen dat hij of zij gedurende de drie jaar vanaf de datum van plaatsing op de Uitwijklijst de kwaliteit van zijn of haar beroepsuitoefening op het vereiste niveau heeft gehouden doordat hij of zij minstens 32 PE-punten heeft gehaald met scholingsactiviteiten, zoals bedoeld in artikel 1 van dit besluit, ongeacht in welk jaar binnen de periode van plaatsing de PE-punten zijn behaald.

Artikel 8 [Vervallen per 01-07-2013]

Van de 32 PE-punten genoemd in artikel 7 moeten minimaal 16 PE-punten betrekking hebben op het volgen van scholingsactiviteiten, gericht op verhoging van de inhoudelijke kwaliteit van de beroepsuitoefening (de categorie a t/m d van artikel 11 van dit besluit).

Artikel 9 [Vervallen per 01-07-2013]

Indien in de periode van drie jaar plaatsing overeenkomstig artikel 5 meer dan 48 PE-punten en overeenkomstig artikel 7 meer dan 32 PE-punten zijn behaald, kan bij verlenging van de plaatsing een overschot niet worden meegenomen naar een volgende periode van plaatsing.

Artikel 10 [Vervallen per 01-07-2013]

Wanneer een tolk of vertaler die op de Uitwijklijst is geplaatst binnen de periode van plaatsing van drie jaar wordt ingeschreven in het Rbtv vervallen de PE-punten die hij of zij tijdens de periode van plaatsing op de Uitwijklijst heeft behaald.

De scholingsactiviteiten [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 11 [Vervallen per 01-07-2013]

Scholingsactiviteiten, zoals bedoeld in artikel 1, zijn het volgen of verzorgen van onder andere een opleiding, cursus, workshop, seminar, congres, webinar, conferentie, studiedag of lezing, op het gebied van:

  • a) taal en cultuur;

  • b) terminologie en fraseologie;

  • c) vertaal- en tolktechnieken in brede zin;

  • d) domeinspecifieke kennis en achtergrondinformatie;

  • e) (technische) vertaalhulpmiddelen;

  • f) voor tolken of vertalers relevante ICT-toepassingen;

  • g) ondernemerschap: administratie, belastingen, verzekeringen, bedrijfsvoering, marketing en acquisitie;

  • h) kwaliteitsborging.

Artikel 12 [Vervallen per 01-07-2013]

Per uur (zestig minuten) dat aantoonbaar aan een scholingsactiviteit is besteed, als bedoeld in artikel 1 van dit besluit, wordt één punt toegekend.

Artikel 13 [Vervallen per 01-07-2013]

De scholingsactiviteit moet worden verzorgd door een deskundige met praktijkervaring.

Verzoek tot toekennen PE-punten [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 14 [Vervallen per 01-07-2013]

Een tolk of vertaler die in het Rbtv is ingeschreven of op de Uitwijklijst is geplaatst kan een verzoek tot het toekennen van PE-punten indienen. In de ‘procedurebeschrijving toekennen PE-punten’, te vinden op www.bureaubtv.nl, zijn daaromtrent nadere regels neergelegd.

Verzoek tot aanwijzen als PE-activiteit [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 15 [Vervallen per 01-07-2013]

Een aanbieder, dat wil zeggen de organisatie die de scholingsactiviteit aanbiedt, kan verzoeken een scholingsactiviteit die door hem of haar wordt aangeboden (of gaat worden aangeboden) als een activiteit waarvoor PE-punten worden toegekend, aan te wijzen (hierna: PE-activiteit). In de ‘procedurebeschrijving aanwijzen PE-activiteit’, te vinden op www.bureaubtv.nl, zijn daaromtrent nadere regels neergelegd.

Artikel 16 [Vervallen per 01-07-2013]

Een overzicht van de aangewezen PE-activiteiten, onder vermelding van het daaraan verbonden aantal PE-punten, wordt gepubliceerd op www.bureaubtv.nl.

Overzicht PE-punten [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 17 [Vervallen per 01-07-2013]

Ongeveer een half jaar voordat een inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst van rechtswege eindigt en tien weken voordat een inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst van rechtswege eindigt ontvangt de tolk of vertaler een overzicht van het aantal aan hem of haar toegekende PE-punten.

Vrijstelling PE [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 18 [Vervallen per 01-07-2013]

Wanneer een tolk of vertaler niet in staat is om het vereiste aantal PE-punten te behalen kan hij of zij om vrijstelling van de bijscholingsverplichting vragen. In de ‘procedurebeschrijving vrijstelling PE’, te vinden op www.bureaubtv.nl, zijn daaromtrent nadere regels neergelegd.

Slotbepalingen [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 19 [Vervallen per 01-07-2013]

Het Besluit Permanente educatie Wbtv, zoals gepubliceerd op 9 juni 2010 (Strcrt. 9 juni 2010, 8674), wordt ingetrokken.

Artikel 20 [Vervallen per 01-07-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit PE.

Inwerkingtreding [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 21 [Vervallen per 01-07-2013]

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van publicatie in de Staatscourant.

, 22 december 2011

De Raad voor Rechtsbijstand

,

P.J.M. van den Biggelaar,

directeur stelsel.