Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Overige fiscale maatregelen 2012

Geldend van 30-06-2015 t/m heden

Wet van 22 december 2011 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2012)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2012 wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel Ia

[Red: Wijzigt de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Successiewet 1956.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel Xa

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel XIIIa

[Red: Wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Belastingwet BES.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Douane- en Accijnswet BES.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting BES.]

Artikel XVII

Artikel 25 van de Wet inkomstenbelasting BES vindt op 1 januari 2012 geen toepassing.

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Wet loonbelasting BES.]

Artikel XIX

[Red: Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel XX

[Red: Wijzigt de Invoeringswet Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XXa

[Red: Wijzigt de Wegenverkeerswet 1994.]

Artikel XXI

[Red: Wijzigt de Overige fiscale maatregelen 2009.]

Artikel XXII

[Red: Wijzigt de Fiscale vereenvoudigingswet 2010.]

Artikel XXIII

  • 9 Artikel XIV, onderdelen C, D en F, artikel XV, onderdeel B, en artikel XVIII, onderdeel A, werken, met uitzondering van de in artikel XIV, onderdelen D en F, opgenomen wijzigingen van de tarieven voor de levering en de invoer van auto’s, terug tot en met 1 oktober 2011, met dien verstande dat de wijzigingen van de tarieven ter zake van verzekeringen bij verzekeringen waarbij de laatste prolongatiedatum of datum van stilzwijgende verlenging, of bij afwezigheid van die datum de ingangsdatum van de verzekering voor 1 oktober 2011 ligt, van toepassing zijn op de premies die na 30 september 2011 vervallen.

  • 10 In afwijking van het eerste lid treedt artikel XIII, onderdelen G, H en I, in werking met ingang van 1 juli 2012, met dien verstande dat de verhoogde boetes voor het eerst toepassing vinden met betrekking tot overtredingen die hebben plaatsgevonden vanaf 1 juli 2012.

  • 11 In afwijking van het eerste lid treedt artikel XIII, onderdeel C, in werking met ingang van 1 januari 2013, met dien verstande dat de wijziging ingevolge dit onderdeel voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot berekeningsjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2012.

Artikel XXIV

Deze wet wordt aangehaald als: Overige fiscale maatregelen 2012.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 22 december 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

F. H. H. Weekers

Uitgegeven de negenentwintigste december 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten