Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en [...] eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)

Geldend van 01-07-2012 t/m heden

Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de eigen verantwoordelijkheid ten behoeve van deelname aan het arbeidsproces en maatschappelijke activiteiten aan te scherpen, om het belang van scholing als essentieel element voor een goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt te benadrukken en bij te dragen aan een versterking van de balans tussen rechten en plichten;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Wijziging van de Wet werk en bijstand

[Red: Wijzigt de Wet werk en bijstand.]

Artikel II. Wijziging van de Wet investeren in jongeren

De Wet investeren in jongeren wordt ingetrokken.

Artikel III. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel IV. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel V. Wijziging van de Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders

[Red: Wijzigt de Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders.]

Artikel VI. Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel VII. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet

[Red: Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel VIII. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet

[Red: Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel IX. Wijziging van de Tijdelijke wet pilot loondispensatie

[Red: Wijzigt de Tijdelijke wet pilot loondispensatie.]

Artikel X. Wijziging van de Toeslagenwet

[Red: Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel XI. Wijziging van de Werkloosheidswet

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel XII. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel XIII. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen.]

Artikel XIV. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen

[Red: Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]

Artikel XV. Wijziging van de Wet inburgering

[Red: Wijzigt de Wet inburgering.]

Artikel XVI. Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel XVII. Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

[Red: Wijzigt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.]

Artikel XVIII. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel XIX. Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel XX. Wijziging van de Wet op het consumentenkrediet

[Red: Wijzigt de Wet op het consumentenkrediet.]

Artikel XXI. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

[Red: Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel XXII. Wijziging van de Wet participatiebudget

[Red: Wijzigt de Wet participatiebudget.]

Artikel XXIII. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

[Red: Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel XXIV. Wijziging van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

[Red: Wijzigt de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.]

Artikel XXV. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

[Red: Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel XXVI. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

[Red: Wijzigt de Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Artikel XXVII. Wijziging van de Ziektewet

[Red: Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel XXVIII. Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand

[Red: Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]

Artikel XXIX. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag

[Red: Wijzigt de Wet op de huurtoeslag.]

Artikel XXX. Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel XXXI. Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht

[Red: Wijzigt de Wet op het onderwijstoezicht.]

Artikel XXXII. Eenmalige aanpassing bedragen [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel XXXIII. Samenloopbepaling wetsvoorstel tot intrekking van de WWIK

  • 1 [Red: Wijzigt de Intrekkingswet Wet werk en inkomen kunstenaars.]

  • 2 [Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XXXIV. Samenloopbepaling wetsvoorstel huisbezoeken

[Red: Wijzigt de Wet werk en bijstand.]

Artikel XXXV. Inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 22 december 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom

Uitgegeven de negenentwintigste december 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten