Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet uitwerking autobrief

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige andere wetten (Wet uitwerking autobrief)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is maatregelen te treffen in de sfeer van de autogerelateerde belastingen, in het bijzonder om het fiscale beleid om zuinige auto’s te stimuleren te verbeteren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel VI [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel XII [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel XIV

Het koninklijk besluit van 23 juni 2011 (Stb. 321) tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 wordt goedgekeurd.

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel XIX

Artikel XX

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XXI

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XXII

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XXIII [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel XXIIIa [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel XXIV

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel XXV

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel XXVa

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel XXVb

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel XXVI

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XXVII

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XXVIIa

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XXVIIb

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XXVIII

Artikel XXIX

[Red: Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel XXX

[Red: Wijzigt het Belastingplan 2011.]

Artikel XXXI

[Red: Wijzigt de Wet uniformering loonbegrip.]

Artikel XXXII

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

  • 2 Artikel XIII werkt terug tot en met 1 juli 2011.

Artikel XXXIII

Deze wet wordt aangehaald als: Wet uitwerking autobrief.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 22 december 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

F. H. H. Weekers

Uitgegeven de negenentwintigste december 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten