Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet versterking positie rechter-commissaris

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Wet van 1 december 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten tot versterking van de positie van de rechter-commissaris (Wet versterking positie rechter-commissaris)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de positie van de rechter-commissaris in het voorbereidende onderzoek in strafzaken te versterken;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Wetboek van Strafrecht.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet Nationale ombudsman.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wet op de lijkbezorging.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]

Artikel XI

In strafzaken waarin ten tijde van de inwerkingtreding van deze wet reeds een gerechtelijk vooronderzoek is ingesteld of dit gerechtelijk vooronderzoek nog niet onherroepelijk is gesloten, blijven de op dat tijdstip vervallen bepalingen van toepassing.

Artikel XII

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XIII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel XIV

Deze wet wordt aangehaald als: Wet versterking positie rechter-commissaris.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 1 december 2011

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten