Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling indexering AKW-bedragen januari 2012[Regeling vervallen per 01-07-2012.]

Geldend van 01-01-2012 t/m 30-06-2012

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2011, nr. IVV/LZW/2011/19605, tot herziening van de AKW-bedragen (Regeling indexering AKW-bedragen januari 2012)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 13, tweede lid, en 41b van de Algemene Kinderbijslagwet;

Besluit:

Artikel 1. Verhoging basiskinderbijslagbedrag [Vervallen per 01-07-2012]

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel 2. Verhoging rangorde bedragen [Vervallen per 01-07-2012]

De rangordebedragen, bedoeld in artikel 12, vierde lid, onderdelen b, c en d, van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dat artikel luidde op 31 december 1994 worden verhoogd tot € 349,40, € 428,26 respectievelijk € 491,47.

Artikel 3. Intrekking regeling [Vervallen per 01-07-2012]

De Regeling indexering AKW-bedragen januari 2009 wordt ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-07-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 5. Citeertitel [Vervallen per 01-07-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering AKW-bedragen januari 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 december 2011

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp