Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling eenmalige toezichtkosten Wta 2012[Regeling vervallen per 01-01-2013.]

Geldend van 25-05-2012 t/m 31-12-2012

Regeling tot vaststelling voor 2012 van de bedragen als bedoeld in de artikelen 2 en 2a van de Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder wet: Wet toezicht accountantsorganisaties.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties, wordt vastgesteld op:

    • a. € 16.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de wet welke mede strekt tot het verrichten van wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang;

    • b. € 4.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de wet, anders dan bedoeld onder a;

    • c. € 12.000 voor de behandeling van een verzoek tot opname van een vermelding als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de wet in een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de wet;

    • d. € 2.500 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de wet, voor zover het betreft de inbreng van een vergunninghoudende accountantsorganisatie in een andere rechtspersoon zonder wijziging in de organisatiestructuur, werkwijze en activiteiten van de accountantsorganisatie.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eenmalige toezichtkosten Wta 2012.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C de Jager