Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verzamelwet SZW 2012[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2014.]

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Wet van 1 december 2011 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2012)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enige wijzigingen in de wetgeving op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Algemene Kinderbijslagwet

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel II. Algemene nabestaandenwet

[Red: Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel III. Algemene Ouderdomswet

[Red: Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel IV. Arbeidsgeschillenwet 1946 BES

[Red: Wijzigt de Arbeidsgeschillenwet 1946 BES.]

Artikel V. Arbeidsomstandighedenwet

[Red: Wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet.]

Artikel VI. Cessantiawet BES

[Red: Wijzigt de Cessantiawet BES.]

Artikel VII. Toeslagenwet

[Red: Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel VIII. Werkloosheidswet

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel IX. Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES

[Red: Wijzigt de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES.]

Artikel X. Wet arbeid en zorg

[Red: Wijzigt de Wet arbeid en zorg.]

Artikel XI. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel XII. Wet beëindiging arbeidsovereenkomsten BES

[Red: Wijzigt de Wet beëindiging arbeidsovereenkomsten BES.]

Artikel XIII. Wet financiering sociale verzekeringen

[Red: Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen. ]

Artikel XIV. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel XV. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel XVI. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.]

Artikel XVII. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel XVIIa. Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden

[Red: Wijzigt de Wet op de Europese ondernemingsraden.]

Artikel XVIII. Wet participatiebudget

[Red: Wijzigt de Wet participatiebudget.]

Artikel XIX. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

[Red: Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel XIXa. Wet uniformering loonbegrip

[Red: Wijzigt de Wet uniformering loonbegrip.]

Artikel XX. Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

[Red: Wijzigt de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.]

Artikel XXI. Wet werk en bijstand

[Red: Wijzigt de Wet werk en bijstand.]

Artikel XXIa. Wijziging van de Wet werk en bijstand na inwerkingtreding Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen

[Red: Wijzigt de Wet werk en bijstand.]

Artikel XXII. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

[Red: Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel XXIV. Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld

[Red: Wijzigt de Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld.]

Artikel XXV. Wet ziekteverzekering BES

[Red: Wijzigt de Wet ziekteverzekering BES.]

Artikel XXVI. Ziektewet

[Red: Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel XXVII. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met Wet uniformering loonbegrip

[Red: Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]

Artikel XXVIIa. Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met Wet uniformering loonbegrip

[Red: Wijzigt de Wet werk en bijstand.]

Artikel XXVIII. Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met Wet van 6 juni 2011

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel XXIX. Wijziging van de Ziektewet in verband met Wet van 6 juni 2011

[Red: Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel XXX. Inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XXXI. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet SZW 2012.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 1 december 2011

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de twintigste december 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten