Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling verslaggeving WTZi (wijziging waarderingsmaatstaf vaste materiële activa)

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 8 december 2011, nr. MC-U-3094090, houdende wijziging van de Regeling verslaggeving WTZi in verband met wijziging van de waarderingsmaatstaf voor vaste materiële activa

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 15 en 16 van de Wet toelating zorginstellingen;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling verslaggeving WTZi.]

Artikel II

In afwijking van artikel 3, onderdeel h, van de Regeling verslaggeving WTZi, zoals dat onderdeel luidde onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, kan een zorginstelling die zorg verleent, waarop aanspraak bestaat op grond van artikel 6 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, ook bij de bepaling van de waarde van materiële vaste activa over het verslagjaar 2011, uitgaan van een situatie van nacalculatie over de afschrijvingsperiode hierover.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers