Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vergoedingen OPTA 2012[Regeling vervallen per 01-01-2013.]

Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 9 december 2011, nr. WJZ / 11158471, houdende regels inzake de vaststelling van de vergoeding voor werkzaamheden en diensten van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit voor 2012 (Regeling vergoedingen OPTA 2012)

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2013]

Voor de kosten van het door het college verrichten van werkzaamheden of diensten zijn met betrekking tot de categorieën en subcategorieën van gelijksoortige werkzaamheden of diensten, genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage, voor het kalenderjaar 2012 de in de bijlage genoemde vergoedingen verschuldigd.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Indien sprake is van een overdracht van activiteiten als bedoeld in artikel 5b, derde lid, van het besluit, en indien de overdracht van activiteiten heeft plaatsgevonden na het jaar dat op grond van artikel 5c, eerste lid, van het besluit als referentiejaar geldt, wordt de omzet van de vergoedingsplichtige aanbieder gebaseerd op:

  • a. bij een splitsing in de zin van artikel 334a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek: het relevante deel van de omzet van de aanbieder waaruit de vergoedingsplichtige aanbieder is ontstaan;

  • b. bij een overdracht van activiteiten op een andere wijze dan bedoeld in onderdeel a: de omzet van de aanbieder of de aanbieders wiens respectievelijk wier activiteiten zijn overgedragen aan de vergoedingsplichtige aanbieder.

 • 2 Indien sprake is van een overdracht van activiteiten als bedoeld in artikel 5b, derde lid, van het besluit, en indien de overdracht van activiteiten heeft plaatsgevonden in het jaar dat op grond van artikel 5c, eerste lid, van het besluit als referentiejaar geldt, wordt de omzet van de vergoedingsplichtige aanbieder gebaseerd op:

  • a. de omzet van de vergoedingsplichtige aanbieder, en

  • b. de in het eerste lid bedoelde omzet.

 • 3 Als relevant deel van de omzet, bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt in aanmerking genomen het gedeelte van de omzet dat betrekking heeft op activiteiten die bij de splitsing zijn overgedragen aan de vergoedingsplichtige aanbieder, voor zover deze activiteiten betrekking hebben op het in Nederland leveren van openbare elektronische communicatienetwerken, openbare elektronische communicatiediensten of bijbehorende faciliteiten.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2013]

De jaarlijkse vergoeding voor het toezicht genoemd in de bijlage voor het aanbieden of afgeven van gekwalificeerde certificaten aan het publiek wordt over het eerste jaar van registratie berekend over het aantal aan het publiek afgegeven certificaten per datum van registratie bij het college. Indien registratie heeft plaatsgevonden vóór 2012 geldt 1 januari 2012 als de peildatum voor het vaststellen van het aantal aan het publiek afgegeven certificaten waarover de jaarlijkse vergoeding voor het toezicht wordt berekend.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2013]

Degene die de vergoeding verschuldigd is, behoeft de vergoeding voor werkzaamheden of diensten voor registratie, genoemd in de bijlage onder de categorieën 1 en 3, niet bij vooruitbetaling te voldoen.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2013]

Het kostencalculatiemodel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van het besluit, wordt door het college bekend gemaakt door middel van ter inzage legging ten kantore van het college.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2013]

De Regeling vergoedingen OPTA 2011 wordt ingetrokken, met dien verstande dat die regeling van toepassing blijft met betrekking tot de in die regeling bedoelde werkzaamheden of diensten die in het kalenderjaar 2011 zijn verricht.

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen OPTA 2012.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 december 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Bijlage [Vervallen per 01-01-2013]

De vergoedingen voor de kosten van de navolgende categorieën en subcategorieën van gelijksoortige werkzaamheden en diensten van het college zijn voor 2012 in Euro:

1. Elektronische communicatie

Vergoeding voor registratie

Jaarlijkse vergoeding voor het toezicht

Het aanbieden van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, openbare elektronische communicatiediensten of bijbehorende faciliteiten:

   

– als is aangetoond dat de omzet1 in 2010 minder is dan € 2.000.000,–

nihil

Nihil2

– met een omzet in 2010 van ten hoogste € 20.000.000,–

nihil

€ 8.479

– met een omzet in 2010 van meer dan € 20.000.000,–

nihil

0,077% van de omzet3

     
2. Post    

• universele dienst

 

€ 350.000

• de verdeelsleutel voor 2012, omzet niet-universele dienst, bedoeld in artikel 14 van het Postbesluit 2009

 

0,003%

     
3. Gekwalificeerde certificaten (TTP)    

Het aanbieden of afgeven van gekwalificeerde certificaten aan het publiek (TTP-diensten):

   

• met een geldig bewijs van toetsing4

   

– per certificatiedienstverlener

nihil

– per aan het publiek afgegeven certificaat

€ 0,50

• zonder een geldig bewijs van toetsing5

   

– per certificatiedienstverlener

€ 3.000

– per aan het publiek afgegeven certificaat

€ 1,00

1 De in onderdeel 1 bedoelde omzet betreft op grond van artikel 1, onderdeel d, van het besluit de omzet uit het in Nederland leveren van openbare elektronische communicatienetwerken, openbare elektronische communicatiediensten of bijbehorende faciliteiten.

2 Indien de aanbieder kan aantonen dat zijn omzet (uit in Nederland leveren van openbare elektronische communicatienetwerken, openbare elektronische communicatiediensten of bijbehorende faciliteiten) minder bedraagt dan € 2.000.000,– wordt de hoogte van de door hem verschuldigde vergoeding op nihil gesteld op grond van artikel 5a, tweede lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet.

3 Dat wil zeggen een percentage van de omzet die de aanbieder in 2010 uit het in Nederland leveren van openbare elektronisch communicatienetwerk, openbare elektronische communicatiediensten of bijbehorende faciliteiten heeft gerealiseerd.

4 Certificatiedienstverlener die in het bezit is van een geldig bewijs van toetsing van een organisatie die is aangewezen op grond van artikel 18.16, eerste lid, Telecommunicatiewet.

5 Certificatiedienstverlener die niet in het bezit is van een geldig bewijs van toetsing van een organisatie die is aangewezen op grond van artikel 18.16, eerste lid, Telecommunicatiewet.

4. Nummers als bedoeld in het ‘Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten’ beginnend met de cijfers:

Omschrijving

Tariefklasse

01 (m.u.v. 014)

02

03

04 (m.u.v. 044)

05

07

Geografisch

Tarief 2

014 (uitgezonderd 01400 voor zover dit nummer wordt verstrekt ten behoeve van het routeren van oproepen naar nummers in de 14-reeks

Netwerktechnische netwerkinterne diensten en routeringsdiensten

Tarief 7

044

Europese telefoonnummerruimte

Tarief 1

061

062

063

064

065

068

Mobiele telefonie

Tarief 2

066

Semafonie

Tarief 2

067

Toegang tot datanetwerken

Tarief 1

0800 kort (8 cijfers)

Gratis informatie kort

Tarief 3

0800 lang (11 cijfers)

Gratis informatie lang

Tarief 4

082

Virtual Private Network (VPN)

Tarief 1

084

087

Persoonlijke assistentdienst

Tarief 2

085

Elektronische communicatie algemeen

Tarief 2

088

Bedrijfsnummers

Tarief 7

090 kort (8 cijfers)

Betaalde informatie kort

Tarief 5

090 lang (11 cijfers)

Betaalde informatie lang

Tarief 6

091

Elektronische communicatie algemeen

Tarief 2

0970

1. Elektronische communicatiediensten voor geautomatiseerde toepassingen

2. Overige elektronische communicatiediensten

Tarief 8

10

11

16

18

Bijzondere korte nummers

Tarief 1

12

13

14

Bijzondere korte nummers

Tarief 3

Overige, hierboven niet genoemde nummers van het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten (uitgezonderd 01400)

 

Tarief 1

5. Overige nummerplannen:

Omschrijving

Tariefklasse

Nummers als bedoeld in het ‘Nummerplan internationale signaleringspuntcodes’

ISPC (internationale puntcode)

Tarief 1

Nummers als bedoeld in het ‘Nummerplan Transitnetwerk signaleringspuntcodes’

TSPC (nationale puntcode)

Tarief 1, per octet

Nummers als bedoeld in het ‘Nummerplan voor identiteitsnummers ten behoeve van internationale mobiliteit (IMSI-nummers)’

MNC (Mobiele netwerkcode)

Tarief 1

Nummers als bedoeld in het ‘Nummerplan telexdiensten’

Telex

Tarief 2

Nummers als bedoeld in het ‘Nummerplan voor pakket en circuitgeschakelde datadiensten’

DNIC

Tarief 1, per 1/10 DNIC

6. Overige diensten

Tarief

Per spoedbehandeling van een nummeraanvraag1

€ 550

Entreegeld loting

€ 200

Entreegeld veiling

€ 200

Verstrekking gewaarmerkte kopie beschikking

€ 25

1 Voor de spoedafhandeling van een nummeraanvraag binnen 24 uur. Spoedbehandeling van een nummeraanvraag is niet in alle gevallen mogelijk.

Tariefklassen

Per aantal nummers

Vergoeding voor het toekennen

Jaarlijkse vergoeding voor toezicht bij toekenning

Tarief 1

1

€ 726

€ 117

Tarief 2

1000

€ 22 minimumbedrag van € 220

€ 6 minimumbedrag van € 60

Tarief 3

1

€ 89

€ 29

Tarief 4

1

€ 46

€ 15

Tarief 5

1

€ 119

€ 47

Tarief 6

1

€ 56

€ 22

Tarief 71

100

€ 51

€ 6

Tarief 8

1000

€ 0,50 met minimumbedrag van € 220

€ 0,10 met minimumbedrag van € 60

1 De in tariefklasse 7 genoemde bedragen zijn tevens minimumbedragen indien OPTA besluit nummers in blokken kleiner dan 100 nummers toe te kennen.