Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing toezichthouders Belastingdienst 2012

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 5 december 2011, nr. WJZ / 11172898, tot aanwijzing van toezichthouders douane (Besluit aanwijzing toezichthouders Belastingdienst 2012)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op 48a van de Wet op het consumentenkrediet, artikel 1 van de Wet uitvoering antiboycotverordening en artikel 17 en 29 van de Wet strategische diensten;

Besluit:

Artikel 1

De ambtenaren, werkzaam bij de Belastingdienst, die daartoe door hun bevoegd gezag zijn aangewezen, zijn belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de hierna genoemde wetten bepaalde:

Artikel 2

Het Besluit aanwijzing toezichthouders Belastingdienst (Stcrt. 2010, 14897) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Belastingdienst 2012.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 december 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen