Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst Waterschappen vanaf 1 januari 2012

Geldend van 09-12-2011 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Waterschappen vanaf 1 januari 2012

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 5 juli 2011, nr. arc-2011.06199/2);

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de neerslag van de Waterschappen over de periode vanaf 1 januari 2012’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De ‘Lijst van voor vernietiging/bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden van waterschappen van na 1935’ (vastgesteld bij ministeriële beschikking van 18 januari 1993, afgekondigd in de Staatscourant nr. 69 d.d. 8 april 1993) wordt afgesloten per 1 januari 2012.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 8 december 2011

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

de algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.archief.nl]