Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit PT voorschotten, gedeeltelijke betalingen en beheer actiefondsen medebewind 2011[Regeling vervallen per 21-09-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]

Geldend van 20-11-2011 t/m 31-12-2013

Besluit van de voorzitter van het Productschap Tuinbouw van 2 november 2011 tot vaststelling van voorwaarden aan betaling van voorschotten en aan gedeeltelijke betalingen voor 2011 in het kader van GMO groenten en fruit

De voorzitter van het Productschap Tuinbouw;

Gelet op de artikelen 11 en 12 van Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2010;

Besluit:

§ 1. Voorschotten [Vervallen per 21-09-2014]

Artikel 1 [Vervallen per 21-09-2014]

 • 1 Een telersvereniging die in 2011 een goedgekeurd operationeel jaarplan uitvoert, kan om uitbetaling van een voorschot verzoeken uiterlijk op de volgende data:

  • -

   eerste voorschot: 31 januari

  • -

   tweede voorschot: 31 mei

  • -

   derde voorschot: 30 september.

 • 2 Bij een verzoek om een voorschot en een verzoek om vrijgave van de zekerheid worden de volgende documenten ingediend:

  • -

   kwartaalrapportage

  • -

   detailstaat betalingen en afschrijvingen

  • -

   controleverklaring van een onafhankelijke accountant.

 • 3 Een telersvereniging die een voorschot aanvraagt is verplicht ook voor de tweede en derde termijn van 2011 een voorschotaanvraag in te dienen.

 • 4 Het tweede en derde voorschot worden betaald nadat het voorgaande voorschot daadwerkelijk is besteed.

Artikel 2 [Vervallen per 21-09-2014]

 • 1 Voor vrijgave van de zekerheid, die voor betaling van een voorschot verplicht is gesteld, worden de in artikel 1, tweede lid, genoemde documenten uiterlijk op de volgende data ingediend:

  • -

   eerste rapportage: 30 juni

  • -

   tweede rapportage: 14 oktober.

 • 2 Indien in 2011 gebruik wordt gemaakt van voorschotten, kan in 2011 geen gebruik worden gemaakt van het systeem van gedeeltelijke betalingen.

Artikel 3 [Vervallen per 21-09-2014]

 • 1 Ter bevordering van de controle van het beheer van een actiefonds door een externe accountant wordt een aparte kostenplaats aangemaakt of worden grootboekrekeningen gereserveerd voor het actiefonds.

 • 2 Na afsluiting van een kwartaal of jaar wordt door een onafhankelijke accountant een controleverklaring over het beheer, de bijdragen en de uitgaven van het actiefonds opgesteld.

§ 3. Gedeeltelijke betalingen [Vervallen per 21-09-2014]

Artikel 4 [Vervallen per 21-09-2014]

 • 1 Een telersvereniging die een goedgekeurd operationeel jaarplan heeft ingediend, kan om uitbetaling van gedeeltelijke betaling verzoeken uiterlijk op de volgende data:

  • -

   eerste kwartaal: 29 april

  • -

   tweede kwartaal: 29 juli respectievelijk 31 augustus

  • -

   derde kwartaal: 28 oktober

  • -

   vierde kwartaal: n.v.t.

 • 2 Voor een verzoek om gedeeltelijke betaling moeten de volgende documenten worden ingediend:

  • -

   steunaanvraag

  • -

   kwartaalrapportage

  • -

   detailstaat betalingen en afschrijvingen

  • -

   controleverklaring van een onafhankelijke accountant.

 • 3 De in het tweede lid genoemde documenten worden ingediend uiterlijk op de volgende data:

  • -

   eerste rapportage: 13 mei

  • -

   tweede rapportage: 15 augustus respectievelijk 15 september

  • -

   derde rapportage: 15 november

§ 4. Slotbepalingen [Vervallen per 21-09-2014]

Artikel 5 [Vervallen per 21-09-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT voorschotten, gedeeltelijke betalingen en beheer actiefondsen medebewind 2011.

Artikel 6 [Vervallen per 21-09-2014]

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Zoetermeer, 2 november 2011

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

voorzitter