Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzingsbesluit toezichthouders cosmetische producten

Geldend van 26-03-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 25 november 2011, nr. DWJZ/G&E-3093665, houdende aanwijzing van ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het Warenwetbesluit cosmetische producten (Aanwijzingsbesluit toezichthouders cosmetische producten)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 25, eerste lid, onder a, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van het Warenwetbesluit cosmetische producten 2011 zijn mede belast de hoofdinspecteurs, de inspecteurs en de onder hun bevelen werkzame ambtenaren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders cosmetische producten.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers