Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Fiscale verzamelwet 2011

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Wet van 24 november 2011 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2011)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Successiewet 1956.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Wet belasting zware motorrijtuigen.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Algemene douanewet.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Wet waardering onroerende zaken.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt de Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen.]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]

Artikel XIX

[Red: Wijzigt de Wet OM-afdoening.]

Artikel XX

[Red: Wijzigt de Natuurschoonwet 1928.]

Artikel XXI

[Red: Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]

Artikel XXII

[Red: Wijzigt de Belastingwet BES.]

Artikel XXIII

[Red: Wijzigt de Douane- en Accijnswet BES.]

Artikel XXIV

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en Wet inkomstenbelasting 2001 (implementatie spaarrenterichtlijn).]

Artikel XXV

Artikel XXVI

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

  • 9 In afwijking van het eerste lid treedt artikel XXI in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel XXVII

Deze wet wordt aangehaald als: Fiscale verzamelwet 2011.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 24 november 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

F. H. H. Weekers

Uitgegeven de tweede december 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten