Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Acccreditatiebesluit WHW

Geldend van 24-11-2011 t/m heden

Besluit van 24 oktober 2011, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5a.11, vierde lid, artikel 5a.12a, eerste lid, en artikel 5a.13d, zesde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Accreditatiebesluit WHW)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 juli 2011, nr. WJZ/313727 (4872), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 5a.11, vierde lid, artikel 5a.12a, eerste lid, en artikel 5a.13d, zesde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 11 augustus 2011, nr. WO5.11.0275/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 12 oktober 2011, nr. WJZ/325880 (4872), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Toets nieuwe opleiding onder voorwaarden

 • 2 De voorwaarden kunnen betrekking hebben op:

  • a. de wijze waarop de tekortkomingen moeten worden weggenomen;

  • b. de wijze waarop en de termijn waarbinnen uiterlijk door het instellingsbestuur aan het accreditatieorgaan moet worden gerapporteerd; en

  • c. de berichtgeving door het instellingsbestuur over de gestelde voorwaarden aan studenten en andere belanghebbenden.

Artikel 2. Herstelperiode accreditatie

Het accreditatieorgaan besluit de geldigheidsduur van een accreditatie of een toets nieuwe opleiding te verlengen indien een of meer van de kwaliteitsaspecten van de opleiding, genoemd in artikel 5a.8, tweede lid, onderdelen b tot en met f, respectievelijk artikel 5a.13f, eerste lid, onderdelen b en c, van de wet, weliswaar als onvoldoende worden beoordeeld maar de tekortkomingen naar zijn opvatting binnen een redelijke termijn kunnen worden weggenomen.

Artikel 3. Instellingstoets kwaliteitszorg onder voorwaarden

 • 1 Het accreditatieorgaan kan aan een instellingstoets kwaliteitszorg voorwaarden verbinden indien de opleidingen van de instelling op een of meer van de kwaliteitsaspecten, genoemd in artikel 5a.13b, tweede lid, onderdelen c en d, weliswaar als onvoldoende worden beoordeeld maar de tekortkomingen naar zijn opvatting binnen een redelijke termijn kunnen worden weggenomen.

 • 2 De voorwaarden kunnen betrekking hebben op:

  • a. de wijze waarop de tekortkomingen moeten worden weggenomen:

  • b. de wijze waarop en de termijn waarbinnen uiterlijk door het instellingsbestuur aan het accreditatieorgaan moet worden gerapporteerd, en

  • c. de berichtgeving door het instellingsbestuur over de gestelde voorwaarden aan studenten en andere belanghebbenden.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Acccreditatiebesluit WHW.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 oktober 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de drieëntwintigste november 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten