Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma aardrijkskunde vmbo)[Regeling vervallen per 01-08-2017.]

Geldend van 01-08-2013 t/m 31-07-2017

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2011, nr. VO/287724, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van het examenprogramma aardrijkskunde vmbo

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o. ;

Besluit:

Artikel I. Wijziging Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs [Vervallen per 01-08-2017]

[Red: Wijzigt de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs.]

Artikel II. Overgangsbepalingen [Vervallen per 01-08-2017]

  • 2 In het schooljaar 2014–2015 wordt voor de eerste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een centraal examen aardrijkskunde vmbo op basis van het examenprogramma zoals beschreven in de bij deze regeling behorende bijlage I, en wordt voor de laatste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een centraal examen aardrijkskunde vmbo op basis van het examenprogramma zoals dat luidde vóór inwerkingtreding van deze regeling voor leerlingen die in 2014–2015 voor de tweede maal een vmbo-examen afleggen.

Artikel III. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-08-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2013

Deze regeling zal met de bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart