Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling beperking toekenning nummers, enz. (invoering nummers [...] communicatiediensten voor geautomatiseerde toepassingen)

Geldend van 01-12-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 14 november 2011, nr. WJZ / 11114374, tot wijziging van de Regeling beperking toekenning nummers en de Regeling vergoedingen OPTA 2011 in verband met de invoering van nummers voor elektronische communicatiediensten voor geautomatiseerde toepassingen

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op de artikelen 4.2, derde lid, van de Telecommunicatiewet en 4, derde lid en 5 van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling beperking toekenning nummers.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Regeling vergoedingen OPTA 2011.]

Artikel III

In afwijking van artikel II, onderdeel B, bedraagt de jaarlijkse vergoeding voor het toezicht bij toekenning genoemd in tariefklasse 8 van de bijlage voor de periode van 1 december 2011 tot en met 31 december 2011 € 0.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 november 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen